Дисертації магістрів

ОПП “Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем”
Випускна атестація магістрів
Структура магістерської дисертації
Бланки та приклади
Теми магістерських дисертацій
Архів магістерських дисертацій

 

Випускна атестація магістрів

Атестація здобувача вищої освіти за освітньо-професійною програмою (ОПП) «Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем» спеціальності 144 Теплоенергетика проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи та завершується видачею документа встановленого зразка про присудження ступеня магістра з присвоєнням кваліфікації магістр з теплоенергетики за ОПП «Енергетичний  менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем».

Кваліфікаційна робота здобувача має бути розміщена на сайті закладу вищої освіти, а також в репозиторії Науково-технічної бібліотеки імені Григорія Івановича Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» для вільного доступу. Вона не повинна містити академічного плагіату (Положенням про систему запобігання академічному плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського), фальсифікації, фабрикації та має відповідати іншим вимогам, встановленим законодавством.

Випускна атестація студентів на кафедрі проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи – магістерської дисертації. Форма проведення випускної атестації студентів визначається Стандартом вищої освіти спеціальності 144 Теплоенергетика, ОПП «Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем» та навчальними планами.

Магістерська дисертація – вид кваліфікаційної роботи здобувача ступеня магістра, призначений для об’єктивного контролю ступеня сформованості компетентностей дослідницького та інноваційного характеру для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності у певній галузі знань  та спрямована на інноваційне вирішення конкретних професійних завдань певної сфери діяльності.

Магістерська дисертація за Освітньо-професійною програмою «Енергетичний менеджмент та інжиніринг теплоенергетичних систем» передбачає проведення моніторингу енергоспоживання промислових підприємств та організацій, вибір енергоефективного обладнання, проведення енергетичного аудиту та сертифікацію будівель та інженерних мереж, створення сучасних систем енергетичного менеджменту, з використанням теперішніх методів організації і управління всіма стадіями реалізації проєктів, визначення ефективних способів енергозабезпечення об’єктів з використанням методів комп’ютерного моделювання та виконання стартап-проекту щодо модернізації системи енергозабезпечення об’єктів.

Обсяг пояснювальної записки МД повинен складати 80 стор. машинописного тексту формату А4 (включаючи рисунки і таблиці), а графічний матеріал – не менше 2 аркушів формату А1.

Захист магістерських дисертацій проводиться на відкритих публічних засіданнях ЕК за участю не менше, ніж дві третини її складу.

На засіданні ЕК магістранту надається час для презентації своєї дисертації та наукової доповіді про результати виконаних досліджень та відповіді на запитання членів ЕК.

При захисті може використовуватись додатково демонстраційний матеріал в графічному (на папері, плівках), електронному (відео матеріали, мультимедіа, презентації тощо) або натурному (моделі, макети, зразки виробів тощо) вигляді.

Магістерська дисертація складається з графічного матеріалу(креслень) та пояснювальної записки, які оформлюється згідно з існуючими вимогами до системи проектної документації для будівництва (СПДБ) та єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД), які викладені у навчальному посібнику «Магістерська дисертація. Організація, вимоги до структури, змісту та оформлення».

Магістерська дисертація виконується студентом магістратури (магістрантом) самостійно за матеріалами, зібраними ним у період навчання, проходження практик та проведення науково-дослідної роботи під керівництвом наукового керівника та (у разі потреби) наукового консультанта.

Тема магістерської дисертації обирається студентом самостійно або пропонується керівником, розглядається на засіданні кафедри та затверджується наказом ректора.

Зміст магістерської дисертації має враховувати вимоги до професійної підготовки магістранта за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» та відповідати таким загальним вимогам:

 • бути актуальною;
 • містити елементи наукового дослідження;
 • відповідати чіткій побудові та логічній послідовності викладення матеріалу;
 • виконуватися з використанням сучасних методів і моделей та залученням спеціалізованих пакетів комп’ютерних програм;
 • містити переконливу аргументацію, для чого у тексті дисертації може бути використаний графічний матеріал (таблиці, ілюстрації та ін.);
 • мати можливості практичної реалізації отриманих результатів.

Результати і висновки за магістерською дисертацією можуть бути реалізовані у вигляді патентів на винахід, корисну модель, промисловий зразок або відповідних заявок, доповідей на наукових конференціях або публікацій у наукових журналах і збірниках.
 

Структура магістерської дисертації

Магістерська дисертація має містити:

 1.  Титульний аркуш;
 2.  Завдання на магістерську дисертацію;
 3.  Реферат;
 4.  Зміст;
 5.  Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів;
 6.  Основну частину;
 7.  Висновки;
 8.  Список використаних джерел;
 9.  Список джерел фактологічного матеріалу (за необхідності);
 10.  Додатки (за необхідності).

 

Бланки та приклади
Виконання магістерської дисертації
Титульний аркуш магістерської дисертації
Завдання на кваліфікаційну роботу
Відгук наукового керівника
Рецензія на магістерську дисертацію

 

Теми магістерських дисертацій
2021 рік, навчальна група ОТ-01мп

 

Архів магістерських дисертацій

Кваліфікаційні роботи (магістерські дисертації) здобувачів ОПП оприлюднюються в Електронному архіві наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського на сторінці кафедри ТАЕ.