Моделювання та аналіз теплотехнологічних процесів та систем

 1. Назва наукової школи.
 • Моделювання та аналіз теплотехнологічних процесів та систем
 1. Галузь знань і спеціальності:
 • науковий напрям та галузь знань (відповідно до списку табл. 1);
 1. 6. Технічні науки

Таблиця 1 – Наукові напрями та відповідні галузі знань

  Науковий напрям галузь знань, що враховується у науковому напрямі
1. Воєнні науки та національна безпека 25 воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону; 26 цивільна безпека
2. Гуманітарні науки та мистецтво 02 культура і мистецтво; 03 гуманітарні науки; 04 богослов’я
3. Суспільні науки 01 освіта/педагогіка; 05 соціальні та поведінкові науки; 06 журналістика; 07 управління та адміністрування; 08 право; 23 соціальна робота; 24 сфера обслуговування; 29 міжнародні відносини
4. Біологія та охорона здоров’я 09 біологія; 20 охорона здоров’я
5. Математичні науки та природничі науки 10 природничі науки; 11 математика та статистика
6. Технічні науки 12 інформаційні технології; 13 механічна інженерія; 14 електрична інженерія; 15 автоматизація та приладобудування; 16 хімічна та біоінженерія; 17 електроніка та телекомунікації; 18 виробництво та технології; 19 архітектура та будівництво;

27 транспорт;

 

 • наукова спеціальність (-ті):

05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика,

05.14.01-енергетичні системи та комплекси;

 • освітня спеціальність(-ті):

144 «Теплоенергетика»;

 • освітні та освітньо-наукові програми підготовки бакалаврів, магістрів і PhD:

ОП бакалаврів, ОПП, ОНП магістрів – «Енергетичний менеджмент та     теплоенергетичних систем»;

ОНП PhD – «Теплоенергетика».

 1. Історичні відомості про наукову школу.

3.1. Інформація про засновника школи (з лінком на Вікіпедію, укр. сегмент).

http://intellect.te.kpi.ua/profile/dvi11

https://kpi.ua/deshko-photo

Прізвище   Дешко  Ім’я  Валерій  По батькові Іванович

Дата народження (число/місяць/рік) 22/ 09/ 1947

Вищий отриманий науковий ступінь Доктор технічних наук

Спеціальність 05.14.06 – Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика

Рік отримання 1993

    Професійна кваліфікація / Посада    Професор кафедри теплотехніки та енергозбереження Інституту енергозбереження та енергоменеджменту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Область інтересів: енергоефективність будівель, енергоменеджмент та енергоефективність у теплотехніці, енергоаудит та моніторинг, термодинаміка, теплопередача, комп’ютерне моделювання, теплофізика високих температур.

Викладацька діяльність: термодинаміка, теплопередача, енергозбереження в будівлях, теплопостачання, системи виробництва та розподілу енергії.

Інші дипломи, сертифікати:

Викладач – консультант з енергоменеджменту (1997, проект TACIS EU9406).

Кваліфікаційні атестати: на право проведення аудиту енергетичної ефективності будівель;  на право обстеження інженерних систем будівель (2019).

Діяльність в якості експерта: Експертна комісія «Енергія та енергоефективність» Наукової ради Міністерства освіти і науки України, відповідальний секретар.

Участь в редколегіях:

«Енергетика: економіка, технології, екологія», Україна, редакція журналу;

«Авіаційно-космічна техніка і технологія», Україна, редакція журналу;

«Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту», Україна, редакція журналу;

“Journal of New Technologies in Environmental Sience”, Польща, редакція журналу.

Досвід участі у міжнародних проектах: проект DEMO SOLAR EAST-WEST, ICOP-DEMO 4051/98 (1998-2002); Проект TACIS EU9406 (1995-1997); Проект TACIS EUK9701; Проект BISTRO BIS/97/005; Проект INTAS № 2000-263; Проект INTAS № 05-1000008-8111; Проект Tempus TACIS NP-22135-2001; «Україно-норвезьке співробітництво з вищої освіти для сталого розвитку енергетики» CPEA-2010/10050.

Наукові досягнення та показники:

Scopus: Документи автора – 28, всього цитувань – 145, h-індекс – 8.

 

3.2. Інформація про видатних випускників школи (з лінком на Вікіпедію, укр. сегмент): Академіків, Член-кореспондентів НАН України, Лауреатів Державних премій, Головних конструкторів).

3.3. Схема (за бажанням членів НШ) або таблиця (за зразком табл. 2).

 

Таблиця 2

Засновник Послідовники Учні Наступні покоління
Дешко В.І. Хлєбніков О.Є.

Карвацький А.Я.

Варламов Г.Б.

Васильченко Г.М.

Студенець В.П.

Калініченко С.Г.

Ленькин О.В.

Лохманець Ю.В.

Шовкалюк М.М.

Шевченко О.М.

Луданов К.І.

Суходуб І.О.

Буяк Н.А.

Білоус І.Ю.

Євтушенко О.В.

Гросу Я.Г.

Карпенко Д.С.

Яценко О.І.

Бірюков Д.В.

Максименко О.Е.

Кузьміна Ю.С.

Бондаренко В.В.

Наумчук О.С.

Голубенко О.О

Гетманчук Г.О.

Гурєєв М.В.

Сердечний П.Ю.

 

3.4.Кількісний і кваліфікаційний склад (станом на дату подачі матеріалів).

Таблиця 3.

Категорія Кількість, осіб
–        академіків*  
–        член кореспондентів*  
–        докторів наук 1
–        кандидатів наук (докторів філософії) 7
–        докторантів 1
–        аспірантів 4
–        магістрів 4
ВСЬОГО 14

*академій наук, що мають державний статус.

 

3.5.Наявність унікального та передового наукового обладнання (до 0,5 стор.).

Дослідження енергетичних показників будівель проводяться за рахунок математичного моделювання на базі програмних продуктів створених в CFD, Energy Plus, Design Builder, Math Lab та експериментів на пілотних об’єктах.

Навчально-наукова Лабораторія термомолекулярної енергетики школи має унікальні високо баричні стенди для дослідження процесів інтрузії/екструзії та властисовтей гетерогенних ліофобних систем.

 

 1. Ключові наукові досягнення наукової школи за період існування (за наявності сформованих періодів розвитку наукової школи дати інформацію за періодами (до 2-х стор.) + лінк на Вікіпедію.

Діяльність наукової школи «Моделювання та аналіз теплотехнологічних процесів та систем» в даний час в основному може бути віднесена до наукового напряму кафедри теплотехніки та енергозбереження «Інжиніринг енерготехнологічних процесів, енергетичних пристроїв та комплексів». Керівник школи з 80-х років Дешко В. І., д.т.н., проф. Напрям школи започатковано на кафедрі теоретичної та промислової теплотехніки під керівництвом доцента Венеракі І.Е. як дослідження складного теплообміну при вирощуванні великогабаритних оптичних кристалів. Характерна ознака цього напряму наукового аналізу, а саме: поєднання створення програмного забезпечення та комп’ютерного моделювання з ідентифікацією моделей та процесів у об’єктах  на базі натурних теплотехнічних досліджень, – з 90-х років розповсюджена на математичного моделювання та аналіз процесів в теплотехнічному обладнанні, в будівлях, алюмінієвих електролізерах, енергетичних системах.

Дослідження складного теплообміну при вирощуванні великогабаритних оптичних кристалів проводилися на замовлення та у співпраці з Інститутом сцинтиляційних матеріалів НАНУ, ГОІ ім..Вавілова, Інститутом кристалографії, ВНІІСІМС, в рамках міжнародних науково-дослідницьких проектів за грантами Intas: INTAS Ref. No : 2000-263, INTAS 05-1000008-8111, – з науковцями Росії, Ізраїлю ти США. Основні результати це: розробка методів досліджень і визначення теплофізичних та оптичних властивостей частково прозорих матеріалів при високих температурах до 2000 К у твердому та рідкому станах, використання розроблених моделей теплообміну при кристалізації частково прозорих матеріалів для ідентифікації характеристик процесу вирощування з розплаву крупно габаритних оптичних кристалів.

Після 2000-х набувають розвитку і з 2010-х стають пріоритетними дослідження енергетичних характеристик будівель в складі енергетичних систем. Це моделювання теплообміну в елементах огороджень будівель, енергетичний аналіз в елементах інженерних систем, моделі будівлі як енергетичної системи, використання моделей для  енергетичного рейтингу та сертифікації будівель (співпраця з ДП НДІБК). У 2004 р. до школи входить лабораторія проф. Єрошенка В.А., засновника термомолекулярної енергетики, яка проводить дослідження термодинаміки гетерогенних ліофобних систем, їх застосування для перетворення та дисипації енергії.

До 2017 р. науковцями школи захищено 14 дисертацій, з них 2 докторські. Опубліковано близько 370 наукових праць, з них 150 статей у провідних наукових журналах, 35 – що входять до наукометричних баз даних Web of Science та Scopus, 22 монографії та навчальних посібника, 4 державні стандарти, 12 охоронних документів. Четверо представників школи  отримували звання «викладач-дослідник».

 1. Показники результативності наукової школи за останні 5 років (включно з роком подачі документів).

5.1. Найбільш вагомі результати за 5 років (до 0,5 стор.).

За напрямом школи працюють три наукові групи ІЕЕ-11, ІЕЕ-12, ІЕЕ-13. Розвинуто використання нелінійних мультіпараметричних регресійних моделей для прогнозування умов комфортності і рівня опалення. Запропоновано використання динамічного ексергетичного аналізу для визначення взаємного впливу енергетичних показників та умов комфортності в будівлі, як енергетичній системі. Визначено, експериментально і за допомогою математичного моделювання, вплив експлуатаційних умов, в тому числі  розосередження повітрообміну та переривчастого опалення, а також конструктивних факторів на споживання енергії в будівлях різного призначення. Розроблено модель та досліджені умови функціонування локальних ринків теплової енергії. Розвинуто дослідження перетворення енергії та термодинамічних властивостей  гетерогенних ліофобних систем, в тому числі при дисипації енергії. Науковці школи активно задіяні у роботу Атестаційної комісії з проведення професійної атестації осіб, що мають намір проводити діяльність з сертифікації енергетичної ефективності будівель та обстеження інженерних систем, створеної при університеті.

5.2. Міжнародне визнання НШ: членство в редколегіях закордонних видань, участь в міжнародних проєктах та грантах, міжнародних наукових товариствах, позиція у світовій науці (до 0,5 стор.).

У 2021 році, за результатами конкурсу H2020-FETPROACT-2018-2020 (FET Proactive – Boosting emerging technologies) почалось виконання міжнародного проекту «Electro-Intrusion» за програмою HORIZON 2020 (Іспанія, Італія, Україна, Польща, Великобританія, Бельгія), координатор проєкту  Я. Гросу (Dr. Yaroslav Grosu, CICenergigune, Spain), учень школи, аспірант та екс-викладач кафедри ТЕ НН ІЕЕ; науковий керівник від України та КПІ ім.Ігоря Сікорського – В.Студенець.

В.Дешко член редколегії закордонного видання Journal of New Technologies in Environmental Science,Польша. В.Дешко, І.Суходуб та І.Білоус підготували 8 рецензій на статті в видання, які входять до Scopus.

Загальна кількість цитувань публікацій наукової школи у Scopus – 214.

5.3. Суспільне визнання результатів (Державні премії, почесні звання, обрання дійсними членами та член-кор. НАНУ, тощо);

Послідовники школи отримали наступні нагороди:

Білоус Інна Юріївна, во. зав. каф., доц., Лауреат стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених на 2020-2022 рр. Постанова президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 26 жовтня 2021 року №5.

Премія Президента України для молодих вчених за 2019р. для к.т.н., доц. Суходуб І.О., к.т.н., асист. Буяк Н.А., к.т.н., асист. Шевченко О.М. за роботу «Науково-технічні та управлінські підходи до підвищення енергоефективності будівель» (УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №903/2019 Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2019 року)

Премія Президента України для молодих вчених в 2020 році – для к.т.н., доц. Білоус І.Ю. (УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 595/2020 від 29 грудня 2020 року.Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2020 року)

Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених на 2018-2020 рр. (Постанова Президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 05 листопада 2018 року №7, продовжено виплати відповідно до Наказу 9/01-11 від 12.05.2020 р) – для к.т.н., доц. Білоус І.Ю.

Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених на 2020-2022 рр. (Постанова президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 06 листопада 2020 року №6) – для к.т.н., доц. Білоус І.Ю.

5.4. Робота у складі постійно діючих та разових спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій докторів та кандидатів наук, а також докторів філософії.

Спеціалізована рада Д26.002.09; виконання В.Дешком обов’язків заступника голови.

Спеціалізована рада Д26.002.20; виконання В.Дешком обов’язків члена ради.

5.6. Захисти членами НШ дисертацій на здобуття ступеня доктора та кандидата наук, а також доктора філософії (ПІБ, тема, рік захисту).

 1. Карпенко Д.С. – к.т.н., тема «Розроблення наукових засад впровадження ринків теплової енергії в системах теплопостачання», спеціальність 05.14.01 «Енергетичні системи та комплекси», 2020 р.
 2. Білоус І.Ю. – к.т.н., тема «Оцінювання енергоефективності будівлі в умовах динамічної зміни характеристик середовища», спеціальність 05.14.01, 2019 р.
 3. Буяк Н.А. – к.т,н., тема «Оцінювання ефективності енергетичної системи будівлі в умовах теплового комфорту», спеціальність 05.14.01, 2017 р.
 4. Євтушенко О.В. – к.т.н., тема «Процеси трансформації та дисипації механічної і теплової енергії в складних термодинамічних системах», спеціальність 05.14.06, 2017р.

5.6. Наукові монографії та підручники (кількість та бібліографічний опис)

Загальна кількість 5

 1. Ефективність утилізації теплоти в системах вентиляції / Дешко В. І., Суходуб І.О. / Монографія. – Київ: Видавництво ТОВ «Альфа-ПИК», 2017. – 169 с.
 2. Управління енергоспоживанням: промисловість і соціальна сфера: монографія. – під заг. редакцією О.М. Теліженка, М.І. Сотника. – Суми: Видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1», 2018. – С. 106–140. (Дешко В.І., Білоус І.Ю. Розділ «Енергетична оцінка об’єктів соціальної сфери україни під час впровадження енергоефективних заходів »)
 3. Ексергетичний аналіз систем створення теплового комфорту у будівлях / В. І. Дешко, В.А. Волощук, Н. А. Буяк – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2020. – 168 с.
 4. Efficiency of using energy in the housing sector. Under the general editorship of A.M. Pavlenko. Politechnika Świętokrzyska. Kielce, 2020, Рр. 155. (Bilous I.Yu., Deshko V.I., Розділ «Еxperimental and calculation research of distribution of building thermal state characteristics for educational building in Kyiv»).
 5. Management of technological processes in energy technologies. Unger general editorship of Anatoliy V. Pavlenko. Politecnika Swietokrzvska, Kielce 2019. Pp. 184. (Дешко В.І., Карпенко Д.С. Розділ «Аналіз аспектів та імітаційне моделювання ринку теплової енергії в Україні»)

5.7. Наукові статті (кількість та бібліографічний опис 10-ти найбільш вагомих):

 • у виданнях, що індексуються наукометричними базами даних Scopus та/або Web of Science – загальна кількість 22, зокрема
 1. Buyak N., Deshko V., Sukhodub I. Buildings energy use and human thermal comfort according to energy and exergy approach // Energy and building, Volume 146, 1 July 2017, Pages 172-181
 2. Bilous I.Yu., Deshko V.I., Sukhodub I.O.Parametric analysis of external and internal factors influence on building energy performance using non-linear multivariate regression models. Journal of Building Engineering. 2018.  20. P. 327-336.
 3. Deshko, V., Buyak, N., Bilous, I., Voloshchuk, V. Reference state and exergy based dynamics analysis of energy performance of the “heat source – human – building envelope”. Energy, Vol. 200, 2020.
 4. Bilous, I.Yu., Deshko, V.I., Sukhodub, I.O. Building energy modeling using hourly infiltration rate. Magazine of Civil Engineering. 2020. 96(4). Pp. 27–41.
 5. Deshko, V.Bilous, I.Sukhodub, I.Yatsenko, O. Evaluation of energy use for heating in residential building under the influence of air exchange modes. Journal of Building Engineering, 2021, 42, 103020.
 6. Yaroslav Grosu, Abdessamad Faik, Jean-Marie Nedelec, and Jean-Pierre Grolier. Reversible Wetting in Nanopores for Thermal Expansivity Control: From Extreme Dilatation to Unprecedented Negative Thermal Expansion // The Journal of Physical Chemistry, DOI: 10.1021/acs/jpcc7b02616, Published: May 5, 2017.
 7. Grosu Y., Mierzwa M., Eroshenko V.A., Pawlus S., Chorażewski M., Nedelec J.M., Grolier J.E. Mechanical, Thermal, and Electrical Energy Storage in a Single Working Body: Electrification and Thermal Effects upon Pressure-Induced Water Intrusion–Extrusion in Nanoporous Solids // ACS Applied Materials & Interfaces, 2017 Mar 1;9(8):7044-7049
 8. Alexander Lowe, Nikolay Tsyrin, Mirosław Chorązewski, Paweł Zajdel, Michał Mierzwa, Juscelino B. Leao, Markus Bleuel, Tong Feng, Dong Luo, Mian Li, Dan Li, Victor Stoudenets, Sebastian Pawlus, Abdessamad Faik, and Yaroslav Grosu. Effect of Flexibility and Nanotriboelectrification on the Dynamic Reversibility of Water Intrusion into Nanopores: Pressure-Transmitting Fluid with Frequency-Dependent Dissipation Capability // ACS Appl. Mater. Interfaces 2019, 11, 40842−40849.
 9. Lowe AR, Wong WS, Tsyrin N, Chorążewski MA, Zaki A, Geppert-Rybczyńska M, Stoudenets V, Tricoli A, Faik A, Grosu Y. The Effect of Surface Entropy on the Heat of Non-Wetting Liquid Intrusion into Nanopores. 2021 Apr 12.
 • Paweł Zajdel, Robin Babu, David Madden, Nikolay Tsyrin, David Fairen-Jimenez, Alexander R Lowe, Mirosław Chorązewski, Juscelino B. Leao, Craig M. Brown, Markus Bleuel, Victor Stoudenets, María Echeverría, Francisco Bonilla, Yaroslav Grosu. Turning molecular spring into nano-shock absorber: effect of macroscopic morphology on the dynamic hysteresis of water intrusion-extrusion into-from hydrophobic nanopores. ASC Applied Materials & Interfaces Manuscript ID: am-2021-05973m.

 

 • належать до переліку наукових фахових видань України (категорій «А» та «Б») та/або у зарубіжних періодичних наукових виданнях країн ОЕСР‒ загальна кількість 37, зокрема
 1. Дешко В.І., Білоус І.Ю., Буяк Н.А., Петрученко О.В. Аналіз впливу енергоефективних режимів опалення на енергоспоживання будівель на основі математичного моделювання. Науковий журнал «Енергетика: економіка, технології, екологія». 2020. №4. C. 32-42
 2. Дешко В.І., Білоус І.Ю., Буяк Н.А. Термомодернізація школи та зміна рівня теплового комфорту. Енергетика та автоматика. №3. 2021. С. 62-74.
 3. Аналіз впливу розподілення повітрообміну між кімнатами на енергоспоживання квартири / В.І. Дешко, І.Ю. Білоус, І.О. Суходуб, О.І. Яценко // Енергетика: економіка, технології, екологія. — 2021. — №1(63). — С. 39-50
 4. Дешко В.І., Шовкалюк М.М., Кузьмина Ю.С. Підготовка фахівців з енергетичної сертифікації та обстеження інженерних систем будівель в ІЕЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського Енергетика: економіка, технології, екологія. № 1. 2021. С. 27-32
 5. Дешко В.І. Індивідуальний розподіл споживання теплової енергії у багатоквартирному будинку: практичний досвід / Дешко В.І., Шовкалюк М.М., Гончаров Н.С., Політикіна Н.В. Енергетика: економіка, технології, екологія. № 2. 2021.
 6. Deshko V., Bilous I., Biriukov D. Modeling of unsteady temperature regimes of autonomous heating systems. Journal of New Technologies in Environmental Science (JNTES ), 2021. Vol. 91 – 99.
 7. Valeriy DESHKO, Oleksandr KOVALKO, Oleksandr NOVOSELTSEV, Maria YEVTUKHOVA. A result-oriented framework to support the low-carbon transformation of energy services markets. Journal of New Technologies in Environmental Science (JNTES ), 2020. Vol.2. P.59-64.
 8. Buyak N., Deshko V.,Bilous I.,  Gureev M., Holubenko O. Assessment of the window replacement influence on building energy consumption and human thermal comfort on the basis of dynamic modeling. Refrigeration Engineering and Technology, 55(5-6). 2020. С. 282-292.
 9. Дешко В.І., Білоус І.Ю., Буяк Н.А., Гурєєв М.В. Оцінювання динкаміки енергопотреби будівель масової забудови з урахуванням ексергетичної моделі теплового комфорту. Енергетика та автоматика. №1. 2020. Ст. 77-91.
 10. Дешко В.І., Замулко В.І., Карпенко Д.С., Оцінка ефективності функціонування локального ринку теплової енергії. Проблеми загальної енергетики 3(50), 2017, с 41-49.

5.8. Патенти на винаходи, ліцензійні угоди (кількість та описи).

Охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної власності – 4

 1. Дешко В.І., Білоус І.Ю., Буяк Н.А. Оцінювання динкаміки енергопотреби будівель з урахуванням ексергетичної моделі теплового комфорту, на прикладі будівель масової забудови. Свідотство про реєстрацію авторського права. № 99480; 03.09.2020 р.
 2. Дешко В.І., Буяк Н.Ю., Суходуб І.О. Моделі теплового комфорту та енергоспоживання будівлі. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №69785;16.01. 2017 р.
 3. Дешко В.І., Буяк Н.А., Шовкалюк М.М. Економічно доцільний тепловий захист будівлі з різними джерелами теплоти. (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №69784, 16.01. 2017 р.
 4. Білоус І.Ю., Дешко В.І. Нелінійні багатофакторні регресійні залежності для прогнозування внутрішньої температури повітря в адміністративній будівлі та параметричний аналіз зовнішніх та внутрішніх факторів впливу. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №79449, 14.06. 2018р.

5.9 Впровадження результатів в економіку та освіту (до 0,5 стор.).

Результати використовуються при розробці нових стандартів з енергоефективності будівель, методик проведення поглибленого енергоаудиту будівель з використання сучасних динамічних програм та математичних моделей, при проведенні енергетичних обстежень будівель, в тому числі при залученні студентів, в системі атестації фахівців з енергетичної сертифікації будівель та обстеження інженерних систем будівель, при викладанні 8 дисциплін підготовки магістрів та аспірантів.

5.10. Обсяги фінансування проєктів, що виконуються членами наукової школи (згідно з табл. 4)

 

Таблиця 4.

  Обсяги фінансування (тис. ₴., тис $ або тис. €)
  2017 2018 2019 2020 2021
Держбюджетна наукова тематика 300 531 340 680 835
Госпдоговірна наукова тематика 56 30 60 70 86,2
Міжнародні наукові проєкти та гранти         2340

 

5.11. Участь у виставках, конкурсах інноваційних проєктів, хакатонах, на яких презентовані розробки наукової школи (до 0,5 стор.).

Підготовлено інноваційну розробку «Робочі зразки термомолекулярних демпферів-дисипаторів на прикладі автомобільного амортизатора», 2017

5.12. Кількість та короткий опис організованих наукових конференцій різного рівня, у тому числі міжнародних, закордонних (до 0,5 стор.).

International Scientific-Technical Conference «Actual problems of renewable power engineering, construction and environmental engineering». Конференція проводиться 5 років у м. Kielce, Poland. (школа представляє КПІ ІМ.Ігоря Сікорського і долучилась до організації у 2019, 2020,2021 рр). Метою конференції є кооперація вчених різних країн для обговорення важливих екологічних, енергетичних проблем, врахування досвіду та викликів щодо використання відновлювальних джерел енергії в комунальній сфері.

На конференції обговорюються такі важливі питання:

 1. Actual problems of building physics. Актуальні проблеми будівельної теплофізики.
 2. Actual problems fundamental heat and mass transfer. Актуальні проблеми та основи тепломасообміну.
 3. Theoretical foundations of thermal machines. Теоретичні основи теплових машин.
 4. Actual problems of quantitative assessment of the low-carbon energy and industry. Актуальні проблеми кількісної оцінки низько-вуглецевої енергетики та промисловості.