Екотехнології та технології енергозбереження

Науковий напрям кафедри Теплової та альтернативної енергетики

«Екотехнології та технології енергозбереження» започаткований у 50-их роках минулого століття.
(Докладна інформація про науковий напрям).

Науковий керівник напряму – д.т.н., професор кафедри Варламов Г.Б.

Основні напрямки діяльності:

1. Підвищення енерго-екологічної ефективності теплоенергетичних установок (ГТУ, котли, технологічні печі, сушильні агрегати) за рахунок впровадження розробленої мікрофакельної технології спалювання газоподібного палива, що дозволяє досягти:
– Підвищення ККД на 3-5%;
– зниження у 5разів шкідливих викидів оксидів азоту NOx та окису вуглецю СО;
– продовження моторесурсу установок.
2. Розробка, виготовлення та встановлення установок автономного теплопостачання на основі сучасних енергозберігаючих технологій:
– теплових насосів;
– геліосистем із сонячними колекторами;
– контактних теплогенераторів;
– енергозберігаючої енергоплівки;
– комбінованих систем теплозабезпечення.
3. Використання біомаси (біогазу та пелетного палива) у системах теплопостачання з впровадженням контактних економайзерів для підвищення ефективності та екологічної чистоти.
4. Застосування водневих технологій та контактного енергообміну для локальних систем теплопостачання будівель, торгових центрів, житлових будинків, котеджів.
5. Проектування, монтаж та налагодження автоматизованих систем контролю параметрів експлуатації теплоенергетичних об’єктів та систем (ТЕЦ, ТЕС, РК, промислові підприємства).
6. Міжнародна діяльність з виконання проектів та підготовки магістрів, докторів філософії та виконання наукових робіт за актуальними темами.
За період існування наукового напряму підготовлено та захищено 8 докторських дисертацій та 23 кандидатських дисертацій, в тому числі підготовлено 10 фахівців вищої кваліфікації для інших країн (Куба, Йорданія).

За останні 5 років колективом наукового напряму:
-захищено 2 кандидатські диссертації;
-видано 8 наукових монографій і підручників;
-опубліковано 6 наукових статей у виданнях, що індексуються наукометричними базами даних Scopus та/або Web of Science:
– опубліковано 35 наукових статей у наукових фахових виданнях України (категорій «А» та «Б») та у зарубіжних періодичних наукових виданнях країн ОЕСР;
– отримано 9 патентів на винаходи;
– впроваджено результати робіт на загальну суму понад 2 млн грн.;
– прийнята участь у організації і проведенні 18 наукових конференцій;
– підготовлено 10 наукових магістрів, що успішно захистили дисертації;
– підготовлено і впроваджено у навчальний процес навчальні дисципліни:

  •  «Основи аеродинамічних, сумішеутворюючих та теплових процесів у топках котлів, газотурбінних установок, контактних теплогенераторів»;
  •  «Газотурбинні та парогазові установки»;
  •  «Математичне моделювання та оптимізація теплоенергетичних процесів та систем»;
  •  «Моделювання складних систем та процесів»;
  •  «Маловитратні технології комплексного підвищення ефективності енерговиробництва»;
  •  «Екологічні аспекти енерговиробництва»;
  •  «Енерго-екологічний менеджмент»;
  •  «Основи водневої енергетики».