Викладачі

У навчальному процесі кафедри задіяні як досвідчені викладачі, так і провідні вчені НАН України. Вони не тільки викладають навчальні дисципліни, а й постійно підтримують свій професійний рівень, розробляючи масштабні наукові проекти разом із аспірантами та студентами.

Колектив кафедри нараховує 41 висококваліфікованого викладача: 9 професорів (докторів наук), 23 доцентів (кандидатів наук), 4 старших викладача, 5 асистентів.

В тому числі, за сумісництвом, 2 професори (доктори наук) та 1 асистент.

Черноусенко О. Ю. Безродний М. К. Рачинський А. Ю.
Абдулін М. З. Бовсуновський А. П. Борисенко А. В.
Дешко В. І. Недбайло О. М. Барабаш П. О.
Білоус І. Ю. Боженко М. Ф. Бутовський Л. С.
Виноградов-Салтиков В. О. Власенко О. В. Дубровська В. В.
Єщенко О. І. Нікуленкова Т. В. Пешко В. А.
Притула Н. О. Романова К. О. Риндюк Д. В.
Середа В. В. Сірий О. А. Соломаха А. С.
Студенець В. П. Суходуб І. О. Фуртат І. Е.
Шкляр В. І. Буяк Н. А. Шевченко О. М.
Шелешей Т. В. Ясинецький А. О. Меренгер П. П.
Беднарська І. С. Бірюков Д. В. Яценко О. І.

Черноусенко Ольга Юріївна

Доктор технічних наук, професорка, завідувачка кафедри теплової та альтернативної енергетики,
НН ІАТЕ, КПІ ім. Ігоря Сікорського

Голова Науково-методичної комісії (підкомісія НМК-9,8 144-145 Теплоенергетика та гідроенергетика) МОН України. Член секції «Електроенергетика» Науково – технічної Ради Міненерговугілля України. Член спеціалізованої ради за спеціальностями 05.14.14 – Теплові та ядерні енергоустановки в КПІ ім. Ігоря Сікорського МОН України та 05.14.06 – Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика Інституту газу НАН України. Член Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Докторську дисертацію захистила 28 травня 2009 року у спеціалізованій вченій раді Д 64.180.02 в Інституті проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України, спеціальність – 05.05.16 – турбомашини та турбоустановки, тема дисертації «Подовження терміну експлуатації парових турбін великої потужності (на прикладі турбін К-200-130)» (диплом доктора наук ДД № 007650 від 14 жовтня 2009 р.). Має вчене звання професор кафедри теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій (атестат 12ПР № 007743, 29.03.2012 р.). Має 224 друкованих праці, з них 194 наукові (79 у фахових виданнях та 48 статей, що входять до міжнародних науко метричних баз даних (Scopus, Index Copernicus та інші), з них 14 статей, що входять до баз даних Scopus, 6 монографії, 2 авторських свідоцтва, 8 патенти на корисну модель та 30 методичних праць (з них 4 навчальних посібника з грифом НТУУ «КПІ», 4 курси лекцій з грифом ТЕФ НТУУ «КПІ»). Підготувала 2 кандидатів технічних наук.

У 2015 р. обрана завідувачкою кафедри теплоенергетичних установок теплових та атомних електричних станцій. У 2021 р. обрана завідувачкою кафедри теплоенергетики.

Читає лекції з дисципліни: Турбіни ТЕС та АЕС (ОКР бакалавр), Проектування ТЕС та АЕС (ОКР магістр), Новітні тенденції розвитку та технології в енергетичній галузі (ОКР доктор філософії). Виконує функції наукового керівника аспірантів (PhD).

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації становить понад 38 років.

                «Сторінка викладача»
ORCID ID:  

Scopus Author ID:

Web of Science:

Google Scholar:  

0000-0002-1427-8068

57222080457

1316-2019

відкрити

E-mail:

Телефон:

Розклад занять

викладача: 

tes@kpi.ua

+38(044)204 80 89


перейти

Безродний Михайло Костянтинович

Доктор технічних наук, професор, заступник завідувача кафедри теплової та альтернативної енергетики,
НН ІАТЕ, НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Коло наукових інтересів пов’язане з трьома науковими напрямками, створеними за безпосередньої участі автора за роки науково-педагогічної діяльності на факультеті:

  • процеси переносу в двофазових випарювально-конденсаційних (термосифонних) системах;
  • гідродинаміка і контактний тепло масообмін в газорідинних системах;
  • підвищення енергетичної ефективності теплонасосних технологій в теплопостачанні, кондиціюванні повітря і промислових процесах.
1939р. народження. Закінчив з відзнакою Київський політехнічний інститут в 1963 р. за спеціальністю «Промислова теплоенергетика». З 1964 по 1967р. навчався в аспірантурі КПІ при кафедрі теоретичної та промислової теплотехніки. В 1968р. захистив кандидатську, а в 1984 р. – докторську дисертацію. Працює в КПІ з 1967 р., професор кафедри з 1985 р., завідувач кафедри теоретичної та промислової теплотехніки ТЕФ КПІ з 1991 р. по 2014 р.

Після захисту кандидатської дисертації організував на кафедрі новий напрямок досліджень в галузі процесів  теплообміну та гідродинаміки в випарювально-конденсаційних теплопередавальних пристроях (двофазових термосифонах). В цьому напрямку була захищена докторська дисертація і створена наукова школа, визнана за кордоном. В останні роки під керівництвом автора проведений значний комплекс наукових робіт в області гідродинаміки та контактного тепломасообміну в газорідинних системах, а також створений новий науковий напрямок в галузі досліджень ефективності теплонасосних схем в теплопостачанні і промислових технологіях, здобутки яких знайшли відображення в серії монографій з цього напрямку. В загальному доробку має більше 400 наукових праць, в тому числі 80 винаходів, 15 монографій та навчальних посібників, підготував 18 кандидатів наук. 

Результати досліджень та розробок знайшли визнання за кордоном. Як спеціаліст в зазначеній галузі неодноразово запрошувався для читання лекцій та проведення наукової роботи в університетах Китаю, Польщі, США, отримав звання почесного професора Чжецзянського університету (Zhejiang University, Hangzhou) в Китаї, працював як стипендіат програми Фулбрайта в університеті штату Меріленд в США.

Читає і читав курси лекцій «Використання вторинних енергоресурсів», «Високотемпературні теплотехнологічні процеси і установки», «Основи наукових досліджень», «Організація і планування наукового експерименту». Останнім часом підготував і читає курси лекцій для PhD-аспірантів: «Фундаментальні питання двофазних термосифонних систем», «Низькопотенційна енергетика і теплонасосні технології», «Методи інтенсифікації процесів тепло- і масообміну в гетерогенних системах».

Науково-педагогічною роботою у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації займається з 2005 р.

«Сторінка викладача»

ORCID ID:  

Scopus Author ID:

Web of Science:

Google Scholar:  

0000-0003-0793-7317

6701795951

I-2577-2017

відкрити

E-mail:

Телефон:

Розклад занять

викладача: 

m.bezrodny@kpi.ua

+38(050)418-51-08

 

перейти

Рачинський Артур Юрійович

Кандидат технічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри теплової та альтернативної енергетики,
НН ІАТЕ, НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Наукові інтереси: гідродинаміка та тепломасообмін в газо-крапельних системах.

Тема кандидатської дисертаційної роботи: «Гідродинаміка та тепломасообмін в контактному утилізаторі теплоти газокрапельного типу», 2017 рік.
Автор та співавтор близько 20 наукових праць (2 в БД Scopus), 4 патенти України на корисну модель.
Читає лекції з дисциплін: «Технічна термодинаміка», «Тепло-і масообмінні апарати теплових та атомних електричних станцій».
Науковий керівник бакалаврів.
Стаж науково-педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації 4 роки.
«Сторінка викладача»
ORCID ID:  

Scopus Author ID:

Web of Science:

Google Scholar:  

0000-0002-1061-6277

572033616985

2085146

відкрити

E-mail:

Телефон:

Розклад занять

викладача: 

arturrachinskiy@gmail.comm

+38(044) 204-93-56

 

перейти

Абдулін Михайло Загретдинович

Доктор технічних наук, професор кафедри теплової та альтернативної енергетики, НН ІАТЕ, НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Спеціалізується на питаннях науково-технічної реалізації впровадження заходів з удосконалення технології діючого паливоспалюючого устаткування.

Заслужений науковець КПІ. Доктор технічних наук, старший науковий співробітник. Тривалий час працює науково-педагогічним працівником Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

За результатами наукової діяльності розроблена і запатентована універсальна, високоефективна струменево- нишова технологія спалювання палива (СНТ). Технологія широко впроваджена у виробництво.

Неодноразовий переможець Всеукраїнського конкурсу «Лідер паливно- енергетичного комплексу» в номінаціях «Науково-технічна розробка» та «Енергозберігаючий проект».

Підготував 3 кандидата та має Зх аспірантів.

Член науково-технічної ради при Мінрегіонбуді України.

Виконує консультування виробничих та наукових установ.

Автор та співавтор 188 наукових праць, 10 патентів України; 4-х навчальних посібників та 2-ох монографій.

Виконує всі види педагогічного навантаження.

Читає лекції з дисциплін: «Організація науково-інноваційної діяльності”», «Промислові та опалювальні котельні», «Нагнітачі та теплові двигуни».

Виконує функції наукового керівника аспірантів (PhD).

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації становить понад 26 років.

                «Сторінка викладача»

ORCID ID:  

Scopus Author ID:

Web of Science:

Google Scholar:  

0000-0001-9900-7314

572033616985

_

_

E-mail:

Телефон:

Розклад занять

викладача: 

mzabdulin@gmail.com

+38(050)462-75-52

 

перейти

Бовсуновський Анатолій Петрович

Доктор технічних наук, професор кафедри теплової та альтернативної енергетики, НН ІАТЕ, НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Коло наукових інтересів охоплює проблеми підвищення надійності та довговічності енергетичного обладнання, розрахунково-експериментальної оцінки статичної і динамічної міцності матеріалів в реальних умовах експлуатації, застосування методів механіки руйнувань для прогнозування залишкового ресурсу енергетичного обладнання з метою подовження терміну його експлуатації, розробка вібраційних методів діагностики пошкоджень.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук захистив у 2005 р. (спеціалізована вчена рада Д 26.241.01 при інституті проблем міцності НАН України ім. Г.С. Писаренка, спеціальність 05.02.09 – динаміка і міцність машин). Тема дисертації «Коливання пружних тіл з локальним пошкодженням типу тріщини втоми». У 2012 р. отримав вчене звання професора кафедри машинобудування, стандартизації та сертифікації обладнання.

Автор та співавтор понад 130 наукових праць, з яких 76 входить до бази даних SCOPUS, 1-го навчального посібника. 1-го авторського свідотства.

Читає лекції з дисциплін: «Надійність енергетичного обладнання» (освітній рівень -бакалавр), «Технічна механіка-2. Конструювання апаратів, механізмів, машин» (освітній рівень – бакалавр), «Теплотехнічні вимірювання та прилади» (освітній рівень -бакалавр), «Екологічні проблеми та шляхи їх вирішення» (освітній рівень -бакалавр), «Діагностика теплоенергетичного обладнання теплових та атомних електричних станцій» (освітній рівень – магістр), «Управління ресурсом енергетичного обладнання» (освітній рівень – доктор філософії).

Здійснює наукове керівництво роботою групи аспірантів (PhD).

Науково-педагогічною роботою у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації займається з 2005 р.

                «Сторінка викладача»
ORCID ID:  

Scopus Author ID:

Web of Science:

Google Scholar:  

0000-0001-9562-0250

56062368000

2085146

відкрити

E-mail:

Телефон:

Розклад занять

викладача: 

apbovsunovsky@gmail.com

+38(044)204-80-96


перейти

Борисенко Андрій Володимирович

Доктор технічних наук, професор кафедри теплової та альтернативної енергетики,
НН ІАТЕ, НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Займається науковими дослідженнями у сфері оптимізації режимів експлуатації та розвитку енергогенеруючих потужностей в ринкових умовах.

Докторську дисертацію присвятив проблемам математичного моделювання розвитку теплової енергетики.
Тема дисертаційної роботи: «Математичні моделі процесів функціонування та розвитку теплової енергетики України в ринкових умовах».

Автор та співавтор 70 наукових праць, 1 авторського права на твір, 2 навчальних посібників та 1 монографії.

Виконує всі види педагогічного навантаження.

Читає лекції з дисциплін: «Основи теплової енергетики», «Теплофікація і теплові мережі», «Комбіноване виробництво енергії».

Виконує функції наукового керівника здобувача (PhD).

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації становить понад 11 років.

«Сторінка викладача»
ORCID ID:  

Scopus Author ID:

Web of Science:

Google Scholar:  

0000-0003-2377-8475

57215305224

2085146

відкрити

E-mail:

Телефон:

Розклад занять

викладача: 

andborys@ukr.net

+38(044)204-80-96


перейти

Дешко Валерій Іванович

Доктор технічних наук, професор кафедри теплової та альтернативної енергетики,
НН ІАТЕ, НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Область наукових інтересів: енергоефективність будівель, енергоменеджмент та енергоефективність у теплотехніці, енергоаудит та моніторинг, термодинаміка, теплопередача, комп’ютерне моделювання, теплофізика високих температур.

Викладацька діяльність: термодинаміка, теплопередача, енергоефективність будівель, теплопостачання, системи виробництва та розподілу енергії.

Інші дипломи, сертифікати:

Викладач-консультант з енергоменеджменту (1997, проект TACIS EU9406).

Кваліфікаційні атестати: на право проведення аудиту енергетичної ефективності будівель;  на право обстеження інженерних систем будівель (2019).

Діяльність в якості експерта:

Експертна комісія «Енергія та енергоефективність» Наукової ради Міністерства освіти і науки України, відповідальний секретар.

Рецензент міжнародних наукових журналів.

Участь в редколегіях:

«Енергетика: економіка, технології, екологія», Україна, редакція журналу;

«Авіаційно-космічна техніка і технологія», Україна, редакція журналу;

«Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту», Україна, редакція журналу;

“Journal of New Technologies in Environmental Sience”, Польща, редакція журналу.

Досвід участі у міжнародних проектах: проект DEMO SOLAR EAST-WEST, ICOP-DEMO 4051/98 (1998-2002); Проект TACIS EU9406 (1995-1997); Проект TACIS EUK9701; Проект BISTRO BIS/97/005; Проект INTAS № 2000-263; Проект INTAS № 05-1000008-8111; Проект Tempus TACIS NP-22135-2001; «Україно-норвезьке співробітництво з вищої освіти для сталого розвитку енергетики» CPEA-2010/10050.

Наукові показники:

Наукові та навчально методичні праці– більше 350,

в тому числі 11 монографій, 10 посібників, 8 патентів.

Scopus: Документи автора – 30, всього цитувань – 168, h-індекс – 8;

Підготував 12 кандидатів наук.

Науковий керівник проектів держбюджетної програми МОНУ

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 46 років.

«Сторінка викладача»
ORCID ID:  

Scopus Author ID:

Web of Science:

Google Scholar:  

0000-0002-8218-3933

6506189670

J-6517-2017

відкрити

E-mail:

Телефон:

Розклад занять

викладача: 

Deshko.kpi@gmail.com

 


перейти

Недбайло Олександр Миколайович

Доктор технічних наук, професор кафедри теплової та альтернативної енергетики,
НН ІАТЕ, НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Присвятив свою наукову діяльність комплексним дослідженням процесів теплообміну в системах теплозабезпечення об’єктів житлово-комунального господарства із використанням теплонасосних технологій та відновлюваних джерел енергії, а також поглибленню знань в області будівельної теплофізики в частині теплопередачі через огороджувальні конструкції з метою загального підвищення енергетичної ефективності будівель різного призначення.

Має вчене звання старшого наукового співробітника з 2012 року. Дисертаційну роботу «Теплофізичні аспекти підвищення ефективності будівлі при використанні низькотемпературних систем її теплозабезпечення та термомодернізації огороджувальних конструкцій» на здобуття наукового ступеня за спеціальністю 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика захистив в 2018 році в Інституті технічної теплофізики НАН України.

Є співавтором більше 130 наукових праць (серед яких 8 в виданнях, що входять до Scopus та Web of Science), 8 патентів України на корисну модель та 1 монографії.

Стипендіат Президента України (2008 – 2009) рр.

Лауреат премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та наукових розробок (2010 р).

Стипендіат Київського міського голови для обдарованої молоді (2012 р.).

Лауреат державної премії Президента України для молодих вчених (2020 р.).

Викладає дисципліну «Методи енергетичного аналізу в теплотехнологіях» та інші. Здійснює керівництво над виконанням бакалаврських робіт та магістерських дисертацій.

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти ІV рівня акредитації понад 13 років.

«Сторінка викладача»
ORCID ID:  

Scopus Author ID:

Web of Science:

Google Scholar:  

0000-0003-1416-9651

55657185900

CAF-0190-2022

відкрити

E-mail:

Телефон:

Розклад занять

викладача: 

nedbailo.oleksandr@lll.kpi.ua

 


перейти

Барабаш Петро Олексійович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри теплової та альтернативної енергетики, НН ІАТЕ, НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Займається науковими дослідженнями з інтенсифікації процесів теплообміну при фазових перетвореннях, контактному тепломасообміну в газорідинних системах, використанні трансформаторів теплоти в системах дистиляції, а також створенні на їх основі ефективного тепломасообмінного обладнання різного призначення. Лауреат державної премії Української РСР в галузі науки і техніки (1988р.)

Дисертацію присвятив проблемам інтенсифікації теплообміну у вертикально-трубних плівкових випарних апаратах .

Тема дисертаційної роботи: «Исследование теплообмена и некоторых вопросов гидродинамики при парообразованиив пленке на продольно-оребренной поверхности». 1975р.

Автор та співавтор більше 100 наукових праць, 52 патентів України, більше 40 авторських свідоцтв, 2 -х монографій.

Виконує всі види педагогічного навантаження. Читає лекції з дисциплін: «Гідрогазодинаміка», «Теплові мережі», «Спецпитання теплових мереж»».

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІV рівня акредитації становить понад 30 років.

      «Сторінка викладача»
ORCID ID:  

Scopus Author ID:

Web of Science:

Google Scholar:  

0000-0002-1252-494X

57195106024

K-2974-2017

відкрити

E-mail:

Телефон:

Розклад занять

викладача: 

barabash_tef@ukr.net

 


перейти

Білоус Інна Юріївна

Кандидат технічних наук, доцент кафедри теплової та альтернативної енергетики,
НН ІАТЕ, НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Наукові інтереси: 3д-моделювання енергоспоживання та енергетичних характеристик громадських та житлових будівель, будівлі з майже нульовим споживанням енергії, прогнозування енергоспоживання, комбіноване використання ВДЕ для енергозабезпечення будівель.

Тема кандидатської дисертаційної роботи: «Оцінювання енергоефективності будівлі в умовах динамічної зміни характеристик середовища», 2019 рік.

Лауреат Премії Президента України для молодих вчених у 2020 році.

Молодий викладач-дослідник – 2018, 2019, 2020, 2021 років.

Лауреат конкурсу на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених в 2018-2020 рр. та 2020-2022 рр.

Автор та співавтор близько 80 публікацій, з них 70 наукових праць (10 в БД Scopus), 2 колективні монографії, 2 свідоцтва авторського права, 35 наукових праць, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях,  10-ти навчальних посібників.

Кваліфікаційні атестати, що засвідчує право проведення діяльності з: 1) проведення аудиту енергетичної ефективності будівель (Сертифікат серія KPI-CE № 000046); 2) обстеження інженерних систем будівлі (Сертифікат серія KPI-CE № 000045).

Читає лекції з дисциплін: «Тепломасоообмін», «Системи виробництва, розподілу енергії», «Теоретичні основи теплотехніки».

Науковий керівник аспірантів (PhD), магістрантів та бакалаврів.

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 7 років

«Сторінка викладача»
ORCID ID:  

Scopus Author ID:

Web of Science:

Google Scholar:  

0000-0002-6640-103X

57194104035

J-7070-2017

відкрити

E-mail:

Телефон:

Розклад занять

викладача: 

biloys_inna@ukr.net

 


перейти

Боженко Михайло Федорович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри теплової та альтернативної енергетики, НН ІАТЕ, НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Науковий напрямок роботи Боженка М. Ф. пов’язаний з дослідженням теплових процесів в високотемпературних теплотехнологічних агрегатах кольорової металургії (магнієві і алюмінієві електролізери), а останнім часом – з розробкою енергозберігаючих заходів в системах теплопостачання споживачів.   За вказаними напрямками виконував науково-дослідні роботи на кафедрах  ТПТ і загальної теплотехніки та  в НДЦ  «Ресурсозберігаючі технології»  КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Кандидатську дисертацію захистив у 1973 р. за темою: «Дослідження інтенсивності теплообміну в магнієвих електролізерах і теплопровідності просочених розплавом матеріалів».

Станом на 18.01.22 р. опублікував самостійно і в співавторстві 2 монографії, 4 навчальних посібники, 3 тексти лекцій, 1 практикум, 122 наукові праці (48 статей і 74 тез доповідей), 29 навчально-методичних розробок, отримав 10 авторських свідоцтв і патентів України. 

Виконує всі види педагогічного навантаження. 

Зараз читає лекції з дисциплін: «Джерела теплопостачання та споживачі теплоти», раніше на кафедрі ТПТ читав лекції і з дисциплін «Енерго- і ресурсозбереження в енергетиці», «Спецпитання енерго- ресурсосозбереження».

Є науковим керівником магістрантів. 

Нагороджений медаллю «В пам’ять 1500-річчя Києва» (1980 р.), нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2007 р.).

Стаж науково-педагогічної роботи у  КПІ ім. Ігоря Сікорського становить 47 років.

                «Сторінка викладача»
ORCID ID:  

Scopus Author ID:

Web of Science:

Google Scholar:  

0000-0003-2649-0901

6505477761

J-6816-2017

відкрити

E-mail:

Телефон:

Розклад занять

викладача: 

bojenko41@gmail.com

+380(098)664-10-37


перейти

Бутовський Леонід Сергійович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри теплової та альтернативної енергетики,
НН ІАТЕ, НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Займається науковою роботою,  яка пов′язана з з дослідженням процесів горіння і розробкою пальникових пристроїв широкого призначення в енергетиці і промисловості.

В пальникових пристроях використовується розроблений на кафедрі за участю Бутовського Л.С. високоефективний метод спалювання палива в системі стабілізаторів. Пальникові пристрої відрізняються зниженими втратами тиску повітря і палива, можуть працювати в широкому діапазоні режимів щодо швидкості повітря і коефіцієнту надлишку повітря, характеризуються зменшеними викидами оксидів азоту.

В пальникових пристроях стабілізаторного типу є можливість спалювати висококалорійне  паливо і низькокалорійні альтернативні  газові палива.

В 1983 р. захистив кандататську дисертацію на тему «Вплив режимних і конструктивних факторів  на дифузійне спалювання газу за стабілізаторами».

Автор та співавтор  1 монографії, 144 наукових праць, в тому числі 50 статей, що входять до науко метричних баз, 14 патентів, 17 учбово-методичних розробок.

Виконує всі види педагогічного навантаження: читає лекції, проводить практичні та лабораторні заняття, консультації, керує виробничою практикою, виконанням бакалаврських та магістерських дисертацій.

Читає лекції з дисциплін: «Горіння палива та обладнання для його спалювання», «Експлуатація енергетичного обладнання», «Експлуатація та діагностика паротурбінних установок АЕС»,

Здійснював керівництво науковою роботою 2 аспірантів.

Стаж науково-педагогічної роботи становить понад 30 років.

Автор та співавтор понад 130 наукових праць, з яких 76 входить до бази даних SCOPUS, 1-го навчального посібника. 1-го авторського свідотства.

Читає лекції з дисциплін: «Надійність енергетичного обладнання» (освітній рівень -бакалавр), «Технічна механіка-2. Конструювання апаратів, механізмів, машин» (освітній рівень – бакалавр), «Теплотехнічні вимірювання та прилади» (освітній рівень -бакалавр), «Екологічні проблеми та шляхи їх вирішення» (освітній рівень -бакалавр), «Діагностика теплоенергетичного обладнання теплових та атомних електричних станцій» (освітній рівень – магістр), «Управління ресурсом енергетичного обладнання» (освітній рівень – доктор філософії).

Здійснює наукове керівництво роботою групи аспірантів (PhD).

Науково-педагогічною роботою у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації займається з 2005 р.

                «Сторінка викладача»
ORCID ID:  

Scopus Author ID:

Web of Science:

Google Scholar:  

0000-0001-8947-9887

6506206809

 

відкрити

E-mail:

Телефон:

Розклад занять

викладача: 

homet129@gmail.com

+38(096)633-07-21


перейти

Виноградов-Салтиков Володимир Олександрович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри теплової та альтернативної енергетики,
НН ІАТЕ, НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Наукові інтереси: Теплотехнічні, тепловізійні та теплометричні дослідження теплових процесів та обладнання, парових та водогрійних котлів, огороджувальних будівельних конструкцій та споруд житлово-комунального фонду та промислового призначення, дослідження холодильних камер та камер тривалого зберігання,  енергоаудит, гідрогазодинаміка та тепломасообмінні процеси та технології.

Тема кандидатської дисертаційної роботи: «Теплометрія огороджень теплоенергетичного обладнання», 1998 рік.

Автор та співавтор близько 95 наукових праць (2 в БД Scopus), 19-х навчальних посібників, підручник.

Читає лекції з дисциплін: «Теоретичні основи теплотехніки», «Термодинаміка та тепломасообмін», «Гідрогазодинаміка», «Теплотехнічні вимірювання», «Тепломасообмінні процеси та технології», «Інтенсифікація процесів тепломасообміну та застосування пінч-аналізу в теплотехнологічних процесах».

Науковий керівник бакалаврів та магістрантів.

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 23 роки.

«Сторінка викладача»
ORCID ID:  

Scopus Author ID:

Web of Science:

Google Scholar:  

0000-0002-3612-8386

57220177412

відкрити

E-mail:

Телефон:

Розклад занять

викладача: 

bcbactn@ukr.net

 


перейти

Власенко Ольга Володимирівна

Доктор філософії (PhD), асистентка кафедри теплової та альтернативної енергетики,
НН ІАТЕ, НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Займається науковими дослідженнями по замкненню математичної моделі теплотехнологічної системи біогазової установки шляхом розробки методів прогнозування інтенсивності теплообміну в складних рідинних середовищах (трифазне рідинне середовище), які, наприклад, мають місце в біогазових технологіях і змінюють свої теплофізичні властивості і реологічне поводження в процесі теплогідродинамічної обробки і в часі, в середовищах, яких велике різноманіття по складу в реальних теплогідродинамічних процесах біогазової установки.

Дисертаційну роботу «Методи визначення інтенсивності теплообміну в багатофазних та багатокомпонентних середовищах» на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 144-теплоенергетика захистила в 2023 році в КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Автор та співавтор близько 90 наукових праць (серед яких у виданнях, що входять до наукометричної бази Scopus) та 1 монографії.
Викладає курси: «Проєктування теплових та атомних електричних станцій», «Турбiни теплових та атомних електричних станцій», «Нагнітачі та теплові двигуни», «Котельні установки», «Основи фізики традиційних і альтернативних джерел енергії», «Проєктування теплоенергетичних установок», «Газотурбінні та парогазові установки», «Біогазові технології».
Науковий керівник дипломних проєктів бакалаврів.
«Сторінка викладача»
ORCID ID:  

Scopus Author ID:

Web of Science:

Google Scholar:  

0000-0002-8975-0873

57497407100

KBQ-4803-2024

відкрити

E-mail:

Телефон:

Розклад занять

викладача: 

olgakytsak7@gmail.com

+38(096)565-76-07

 

перейти

Дубровська Вікторія Василівна

Кандидат технічних наук, доцент кафедри теплової та альтернативної енергетики,
НН ІАТЕ, НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Наукові інтереси: нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії, енергозбереження.

Тема кандидатської дисертаційної роботи: «Гідродинаміка та тепло- масообмін у змішуючому конденсаторі з сітчастою насадкою», 1999 рік.

Автор та співавтор більше 50 наукових праць (6 в БД Scopus), 5 авторських свідоцтв,  більше 20 навчальних посібників, 2 підручники.

Читає лекції з дисциплін: «Термодинаміка та теплообмін», «Технологія виробництва електричної енергії», «Теплотехніка та енергетичні машини», «Теоретичні основи теплотехніки», «Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії».

Науковий керівник магістрантів.

«Сторінка викладача»
ORCID ID:  

Scopus Author ID:

Web of Science:

Google Scholar:  

0000-0003-4765-0484

6603969762

J-7315-2017

відкрити

E-mail:

Телефон:

Розклад занять

викладача: 

dubrovska_vv@ukr.net

 


перейти

Єщенко Олександр Іванович

Доцент кафедри теплової та альтернативної енергетики,
НН ІАТЕ, НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Освіта: Вища,  Київський політехнічний інститут 1972 г.

Спеціальність: Машини і апарати хімічних виробництв

Вчена ступінь: Кандидат технічних наук, 1987

Вчене звання: Доцент з 2006

Захистив дисертацію на тему: «Тепловий захист промислових ГТУ від обледеніння за допомогою пристроїв з комбінованим теплоносієм». Спеціальність – 05.14.04 «Промислова теплоенергетика».

Автор та співавтор 72 наукових праць, 4 патентів України.

Виконує всі види педагогічного навантаження.

Читає лекції з дисциплін: «Енерго- і ресурсозбереження в енергетиці», «Теоретичні основи теплотехніки», «Енергоефективність систем теплопостачання», «Енергозбереження в системах опалення та гарячого водопостачання».

Стаж науково-педагогічної роботи в КПІ ім. Ігоря Сікорського –18 років.

«Сторінка викладача»
ORCID ID:  

Scopus Author ID:

Web of Science:

Google Scholar:  

 

 

 

E-mail:

Телефон:

Розклад занять

викладача: 

doc44ent@gmail.com

перейти

Нікуленкова Тетяна Владимирівна

Кандидат технічних наук, доцент кафедри теплової та альтернативної енергетики,
НН ІАТЕ, КПІ ім. Ігоря Сікорського

Займається науковими дослідженнями подовження ресурсу парових турбін великої потужності для теплових та атомних електростанцій при використанні комплексної схеми оцінювання залишкового ресурсу

Дисертацію присвятила оцінюванню залишкового ресурсу роторів парових турбін великої потужності. 

Тема дисертаційної роботи: «Комплексне оцінювання залишкового ресурсу роторів парових турбін великої потужності».

Автор та співавтор 45 наукових праць, 1 патент України; 5-х навчальних посібників.

Виконує всі види педагогічного навантаження. 

Читає лекції з дисциплін: «Автоматизовані системи управління теплоенергетичними процесами», «Автоматизовані системи управління та захисту теплоенергетичних установок», «Альтернативні технології отримання енергії», «Спецпитання теплових електричних станцій»..

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації становить понад 9 років.

«Сторінка викладача»
ORCID ID:  

Scopus Author ID:

Web of Science:

Google Scholar:  

0000-0003-1880-1124

55516912600

AAK-4103-2020

Відкрити

E-mail:

Телефон:

Розклад занять

викладача: 

vapeshko@gmail.com

+38(067)375-54-44

 

перейти

Пешко Віталій Анатолійович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри теплової та альтернативної енергетики,
ННІ АТЕ, КПІ ім. Ігоря Сікорського

Займається науковими дослідженнями експлуатаційних процесів зношення енергетичного обладнання. Виявлення домінуючих факторів та механізмів старіння, а також зменшення або обмеження їхнього впливу на темпи вичерпання призначеного терміну експлуатації. Пешко В. А. приймає участь у науковому консультуванні генеруючих компаній України, таких як АТ «ДТЕК Східенерго» , АТ «ДТЕК Західенерго», ПАТ «Харківська ТЕЦ-5».

Дисертацію присвятив питанням довговічності експлуатації парових турбін теплових електростанцій.
Тема дисертаційної роботи: «Управління залишковим ресурсом високотемпературних елементів парових турбін».
Автор та співавтор більше 50 наукових праць, 2 патентів України, 3-х навчальних посібників та 1 монографії.
Виконує всі види педагогічного навантаження.
Читає лекції з дисциплін: «Теплові та атомні електростанції та установки», «Контроль та регулювання паротурбінних установок електростанцій», «Турбіни теплових та атомних електростанцій», «Основи проектування електростанцій», «Технічна механіка».
Виконує функції наукового керівника аспірантів (PhD).
Стаж науково-педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації становить понад 6 років.

            «Сторінка викладача»

ORCID ID:  

Scopus Author ID:

Web of Science:

Google Scholar:  

0000-0003-0610-1403

57194077095

1902033

Відкрити

E-mail:

Телефон:

Розклад занять

викладача: 

vapeshko@gmail.com

+38(067)176-54-71

 

перейти

Притула Наталя Олександрівна

Кандидат технічних наук, доцент кафедри теплової та альтернативної енергетики, НН ІАТЕ, НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Займається науковими дослідженнями з розроблення та підвищення енергетичної ефективності теплонасосних технологій в теплопостачанні. Особлива увага приділена аналізу оптимальних умов роботи теплонасосних систем теплопостачання. Аналізу термодинамічної ефективності комбінованих теплонасосних схем теплопостачання з поєднанням в одній системі різних низькотемпературних джерел енергії та видів споживачів теплоти.

Дисертацію присвятив проблемам підвищення енергоефективності та розвиток нетрадиційних відновлювальних і альтернативних джерел енергії. 

Тема дисертаційної роботи: «Термодинамічна ефективність теплонасосних схем теплозабезпечення будівель з використанням теплоти довкілля».

Автор та співавтор 29 наукових статей; 3-х навчальних посібників та 2 монографій.

Виконує всі види педагогічного навантаження. 

Читає лекції з дисциплін: «Енергоефективні системи опалення і вентиляції», «Проєктування інженерних систем в AutoCA», «Процеси теплообміну в високотемпературних теплотехнологічних установках».

Керівництво курсовими роботами, дипломним проектуванням, семінарськими та лабораторними заняттями. 

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти становить понад 7 років.

            «Сторінка викладача»
ORCID ID:  

Scopus Author ID:

Web of Science:

Google Scholar:  

0000-0002-3500-5165

5719340288865

J-6035-2017

відкрити

E-mail:

Телефон:

Розклад занять

викладача: 

prytula.natalia@lll.kpi.ua

+38(066)477-48-32


перейти

Романова Катерина Олександрівна

Кандидат технічних наук, доцент кафедри теплової та альтернативної енергетики,
НН ІАТЕ, КПІ ім. Ігоря Сікорського

Займається науковими дослідженнями щодо способів підвищення екологічних і енергетичних показників роботи енергетичних об`єктів, популяризацією ресурсоефективного та чистого виробництва як інструмента сталого виробництва та споживання, аналізом екологічної безпеки експлуатації теплоенергетичного обладнання.

Дисертацію присвятила проблемам енергетичної ефективності та екологічної безпеки теплоенергетичних об`єктів різного профілю.
Тема дисертаційної роботи: «Підвищення енерго-екологічної ефективності експлуатації енергетичних об`єктів ідентифікацією фактичного стану обладнання».
Автор та співавтор 102 наукових праць, серед яких 18 патентів України ( 3 з яких ЄАПО), 22 статті (з яких 5 у міжнародних наукометричних базах даних), 3-х навчальних посібника англійсько-російською мовами, 2 підручника, 1 зарубіжна колективна монографія.
Виконує всі види педагогічного навантаження.
Читає лекції з дисциплін: «Теплові насоси та їх використання», «Основи ресурсоефективності та екологічності виробництва», «Енерго-екологічна безпека теплоенергетичних об`єктів», «Інноваційно-інвестиційна діяльність в енергетиці»..
Стаж науково-педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації становить понад 12 років.

        «Сторінка викладача»

ORCID ID:  

Scopus Author ID:

Web of Science:

Google Scholar:  

0000-0001-9738-3383

57200072117

AAK-1905-2020

Відкрити

E-mail:

Телефон:

Розклад занять

викладача: 

romanova_ko@ukr.net

+38(066)720-91-80

 

перейти

Риндюк Дмитро Вікторович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри теплової та альтернативної енергетики,
НН ІАТЕ, НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Займається науковими дослідженнями з розроблення нових теоретичних методів аналізу термомеханічних процесів у технологічних системах з врахуванням реальних конструктивно-технологічних та просторово-часових параметрів їх експлуатації, а також створенні на їх основі математичного забезпечення для інформаційних технологій проектування.

Дисертацію присвятив проблемам альтернативної енергетики та виробництва біопалива.
Тема дисертаційної роботи: «Розробка методу визначення оптимальних конструктивно – технологічних параметрів процесу гранулювання дисперсних матеріалів екструзією».
Автор та співавтор 72 наукових праць, 10 патентів України; 4-х навчальних посібників та 1 монографії.
Виконує всі види педагогічного навантаження.
Читає лекції з дисциплін: «Основи моделювання технологічних систем», «Інженерна екологія енергетики», «Інформаційні технології», «Моделювання в енергетиці», «Технічна механіка».
Виконує функції наукового керівника аспірантів (PhD).
Стаж науково-педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації становить понад 13 років.

                «Сторінка викладача»

ORCID ID:  

Scopus Author ID:

Web of Science:

Google Scholar:  

0000-0001-7770-7547

57193402888

3255754

відкрити

E-mail:

Телефон:

Розклад занять

викладача: 

rel_dv@ukr.net

+38(099)055-47-04

 

перейти

Середа Володимир Володимирович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри теплової та альтернативної енергетики, НН ІАТЕ, КПІ ім. Ігоря Сікорського

Займається науковими дослідженнями щодо тепломасообміну в оребрених і контактних теплообмінниках; інтенсифікації теплообміну під час конденсації та випаровування в мікрооребрених і плоских трубках; підвищення ефективності теплонасосних HVAC cистем та систем очищення води на основі осушення-зволоження повітря.

Дисертацію присвятив підвищенню ефективності роботи горизонтально-трубних конденсаторів в системах кондиціонування, випаровування морської води, холодильних і теплонасосних установках.
Тема дисертаційної роботи: «Теплообмін при плівковій конденсації рухомої пари в горизонтальних трубах».
Автор та співавтор 68 наукових праць (16 в БД Scopus), 1-ї монографії, 3-х патентів України, 3-х навчальних посібників.
Виконує всі види педагогічного навантаження. Науковий керівник аспірантів (PhD) та магістрантів.
Читає лекції з дисциплін: «Особливості уловлювання та зберігання вуглекислого газу», «Основи проєктування вентиляційних систем», «Енергоефективні системи кондиціювання повітря», «Теплотехнологічні процеси та установки».
Стаж науково-педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації становить понад 15 років.
ORCID ID:  

Scopus Author ID:

Web of Science:

Google Scholar:  

0000-0002-4645-3123

57206405079

AAJ-8950-2020

Відкрити

E-mail:

Телефон:

Розклад занять

викладача: 

volodya.81@ukr.net

 

 

перейти

Сірий Олександр Анатолійович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри теплової та альтернативної енергетики,
НН ІАТЕ, НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Сфера наукових інтересів пов’язана з використанням органічних та альтернативних палив вогнетехнічним устаткуванням об’єктів енергетики і промисловості.

Дисертацію присвятив проблемам вдосконалення технології спалювання газоподібних палив вогнетехнічним устаткуванням широкого кола призначення. 
Тема дисертаційної роботи: «Вплив параметрів струменево-нішевої системи на робочий процес пальникових пристроїв».
Автор та співавтор 40 наукових праць, 2 патентів України; 7-х навчальних посібників та однієї монографії.
Виконує всі види педагогічного навантаження. 
Читає лекції з дисциплін: “Теплотехнічні вимірювання”, “ТЕС і АЕС”, “Котельні установки ТЕС і АЕС”.
Виконує функції наукового керівника аспірантів (PhD).
Стаж науково-педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІV рівня акредитації становить 10 років.
Керівництво курсовими роботами, дипломним проектуванням, семінарськими та лабораторними заняттями. 
Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти становить понад 7 років.
                «Сторінка викладача»
ORCID ID:  

Scopus Author ID:

Web of Science:

Google Scholar:  

0000-0001-5811-9037

57201671098

J-6035-2017

відкрити

E-mail:

Телефон:

Розклад занять

викладача: 

oasiryi@gmail.com

+38(097)926-50-52


перейти

Соломаха Андрій Сергійович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри теплової та альтернативної енергетики, НН ІАТЕ, НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Наукові інтереси: гідродинаміка та тепломасообмін в газо- і парорідинних середовищах, в тому числі в полі дії відцентрових сил.

Тема кандидатської дисертаційної роботи: «Гідродинаміка та тепломасообмін при адіабатному скипанні струменя води», 2014 рік.
Автор та співавтор близько 50 наукових праць (16 в БД Scopus), 18 патентів України (3 на винахід),  4-х навчальних посібників.
Читає лекції з дисциплін: «Технічна термодинаміка», «Кондиціонування повітря та холодопостачання», «Наукові дослідження у сучасних програмних середовищах».
Науковий керівник аспірантів (PhD) та магістрантів.
Стаж науково-педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації 9 років.
                «Сторінка викладача»
ORCID ID:  

Scopus Author ID:

Web of Science:

Google Scholar:  

0000-0002-1061-6277

57203361698

2091311

відкрити

E-mail:

Телефон:

Розклад занять

викладача: 

as_solomaha@ukr.net

+38(044) 204-93-56


перейти

Студенець Віктор Петрович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри теплової та альтернативної енергетики,
НН ІАТЕ, НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Наукові інтереси: термодинаміка складних систем, термомолекулярна енергетика, машини з циклом Стірлінга

Тема кандидатської дисертаційної роботи: «Термодинамічні властивості та характеристики високодисперсних ліофобних систем як нових гетерогенних робочих тіл», 2008 рік.

Автор та співавтор більше 50 наукових праць (9 в БД Web of Science, Scopus), 1 авторського свідоцтва, 1 патенту України, 1 монографії, 1 розділу монографії, 8 навчальних посібників.

Читає лекції з дисциплін: «Технічна термодинаміка», «Тепломасообмін», «Основи термомолекулярної енергетики», «Особливості термодинаміки складних систем».

Науковий керівник аспірантів (PhD) та магістрантів.

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 20 років.

«Сторінка викладача»
ORCID ID:  

Scopus Author ID:

Web of Science:

Google Scholar:  

0000-0002-7513-798X

6503979913

J-5899-2017

відкрити

E-mail:

 

Телефон:

Розклад занять

викладача: 

v.stoudenets@kpi.ua

stoudenets@gmail.com

 


перейти

Суходуб Ірина Олегівна

Кандидат технічних наук, доцент кафедри теплової та альтернативної енергетики,
НН ІАТЕ, КПІ ім. Ігоря Сікорського

Наукові інтереси: енергетичне моделювання будівель (BEM), відновлювані джерела енергії, CFD моделювання

Тема кандидатської дисертаційної роботи: «Енергетичні процеси перехресноплинного рекуперативного теплоутилізатора систем вентиляції», 2014 рік.

Автор та співавтор 65 наукових праць, у тому числі 31 – у наукових фахових виданнях (з них 8 – у виданнях, що входять до наукової бази Scopus), 4 колективних монографіях, 1 – у свідоцтві про реєстрацію авторського права на науковий твір, h-індекс 7 (в Google Scholar), h-індекс 4 (в Scopus).

Лауреат премії президента України для молодих вчених.

Читає лекції з дисциплін: «Прикладні задачі енергозбереження», «Методи енергомоніторингу та енергоаудиту», «Математичне моделювання енергетичних процесів в антропогенному середовищі», «Аналіз енергоефективності будівель в програмному середовищі Енержи плас».

Науковий керівник аспірантів (PhD) та магістрантів.

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 10 років.

«Сторінка викладача»
ORCID ID:  

Scopus Author ID:

Web of Science:

Google Scholar:  

0000-0002-5895-1306

57140834000

I-9788-2017

відкрити

E-mail:

 

Телефон:

Розклад занять

викладача: 

ira_krot@ukr.net

i.sukhodub@kpi.ua

 


перейти

Фуртат Ірина Едуардівна

Кандидат технічних наук, доцент кафедри теплової та альтернативної енергетики, НН ІАТЕ, НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Науковий напрямок роботи Фуртат І.Е. пов’язаний з дослідженнями в області термодинаміки, тепломасопереносу та математичного моделювання досліджуваних процесів.

Дисертацію присвятила проблемам математичного моделювання процесів переносу в підземних проникних шарах.
Тема дисертаційної роботи: «Моделювання неізотермічної фільтрації в підземних циркуляційних системах».
За період наукової та педагогічної роботи підготовлено та опубліковано більше 185 наукових і науково-методичних робіт, серед них: наукові статті у фахових виданнях, патенти і авторські свідоцтва, методичні вказівки і тези доповідей на науково-технічних конференціях, в тому числі зі студентами.
Виконує всі види педагогічного навантаження.
Читає лекції з дисциплін: «Тепломасообмін», «Спецпитання тепломасообміну», «Теплообмінні апарати», «Теорія вірогідності та математична статистика», «Фізика професійного спрямування».
Виконує функції наукового керівника аспірантів (PhD).
Стаж науково-педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації становить понад 26 років.
                «Сторінка викладача»
ORCID ID:  

Scopus Author ID:

Web of Science:

Google Scholar:  

0000-0002-2197-8150

 

 

відкрити

E-mail:

Телефон:

Розклад занять

викладача: 

i.e.furtat@gmail.com

+38(063)629-93-97


перейти

Шкляр Віктор Іванович

Кандидат технічних наук, доцент кафедри теплової та альтернативної енергетики,
НН ІАТЕ, НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Наукові інтереси: нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії, енергозбереження.

Тема кандидатської дисертаційної роботи: «Інтенсифікація тепломасообміну в контактному конденсаторі з сітчастою насадкою», 2003 рік.

Автор та співавтор більше 50 наукових праць (4 в БД Scopus), 2 авторських свідоцтва,  більше 20 навчальних посібників, 2 підручники.

Читає лекції з дисциплін: «Джерела енергії», «Технологія виробництва електричної енергії», «Комбіновані системи з поновлювальними джерелами енергії», «Екологічно чисті енерготехнології».

Науковий керівник магістрантів.

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 19 років.

«Сторінка викладача»
ORCID ID: 

Scopus Author ID: 

Web of Science: 

Google Scholar: 

0000-0001-6879-7501

6701387095

J-4011-2017

відкрити

E-mail:

Телефон:

Розклад занять

викладача: 

shklyar_vi@ukr.net

 


перейти

Буяк Надія Андріївна

Кандидат технічних наук, старша викладачка кафедри теплової та альтернативної енергетики,
НН ІАТЕ, НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Наукові інтереси: ексергетичний аналіз, комплексний аналіз з врахуванням енергетичних економічних і соціальних впливів на систему «джерело теплоти – людина – огороджувальні конструкції будівлі».

Тема кандидатської дисертаційної роботи: «Оцінювання енергоефективності будівлі в умовах динамічної зміни характеристик середовищ», 2017 рік

Автор та співавтор близько 50 наукових праць (7 в БД Scopus),  2-х монографій.

Читає лекції з дисциплін: «Методи енергетичного аналізу при  сертифікації будівель», «Енергетичний менеджмент».

Науковий керівник магістрантів.

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 5 років

«Сторінка викладача»
ORCID ID:  

Scopus Author ID:

Web of Science:

Google Scholar:  

0000-0003-0597-6945

57192821169

S-2915-2019

відкрити

E-mail:

Телефон:

Розклад занять

викладача: 

buyak.nadia@lll.kpi.ua

 


перейти

Шевченко Олена Миколаївна

Кандидат технічних наук, старший викладач кафедри теплової та альтернативної енергетики,
НН ІАТЕ, НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Тривалий час обіймала посаду головного енергоменеджера КПІ ім. Ігоря Сікорського та за сумісництвом працювала науково-педагогічним працівником КПІ ім. Ігоря Сікорського, брала участь у виконанні міжнародних та всеукраїнських проєктів з підвищення енергоефективності та популяризації освіти в сфері енергоефективності.

Викладацьку роботу успішно поєднує з науковою роботою, що спрямована на наукові дослідження з підвищення енергоефективності будівель, створення та розвитку системи енергоменеджменту в галузі освіти.

Дисертацію присвятила розвитку системи енергоменеджменту в галузі освіти.

Тема дисертаційної роботи: «Система енергетичного оцінювання об’єктів галузі освіти».

Автор та співавтор більше 25 наукових праць, в тому числі – 3 монографії, 4 свідоцтва авторського права на науковий твір, 2 статті, що входять до науко- метричної бази SCOPUS.

Виконує всі види педагогічного навантаження. Читає лекції з дисциплін: «Основи енергетичного аудиту», «Енергетичний менеджмент», «Маркетингові дослідження в енергетиці», «Контроль якості в будівництві енергоефективних будівель». Проводить лабораторні та практичні заняття, консультації; приймає іспити; керує виробничою практикою, дипломним проектуванням. Виконує функції секретаря екзаменаційної комісії.

Стаж науково-педагогічної роботи 3 роки.

                «Сторінка викладача»
ORCID ID:  

Scopus Author ID:

Web of Science:

Google Scholar:  

0000-0001-9304-5432

55839779200

J-6035-2017

відкрити

E-mail:

Телефон:

Розклад занять

викладача: 

alenashevchenko@ukr.net

+38(097)954-55-59


перейти

Шелешей Тетяна Вікторівна

Кандидат технічних наук, старша викладачка кафедри теплової та альтернативної енергетики,
НН ІАТЕ, КПІ ім. Ігоря Сікорського

Займається науковими дослідженнями ступеню впливу факторів при змінних навантаженнях; організації топкового процесу на теплову ефективність енергетичного обладнання (економічність, екологічна безпека зі збереженням довговічності газовідвідних трактів котлів ТЕС та котелень).

Дисертацію присвятила вирішенню актуального науково-технічного завдання – експериментально-теоретичному дослідженню ступеню впливу режимних та експлуатаційних факторів на теплову ефективність енергетичного обладнання.

Тема дисертаційної роботи: «Дослідження факторів впливу на підвищення теплової ефективності енергетичного обладнання ТЕС».

Автор та співавтор 125 наукових праць, 3 патентів України; 4-х навчальних посібників.

Виконує всі види педагогічного навантаження.

Читає лекції з дисциплін: «Ядерні енергоустановки», «Комбіноване виробництво енергії».

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації становить понад 10 років.

«Сторінка викладача»
ORCID ID:  

Scopus Author ID:

Web of Science:

Google Scholar:  

0000-0002-7242-4107

_

_

відкрити

 

 

E-mail:

Телефон:

Розклад занять

викладача: 

Sheleshey_tanya@ukr.net

+38(098)902-64-66


перейти

Ясинецький Андрій Олексійович

Кандидат технічних наук, асистент кафедри теплової та альтернативної енергетики,
НН ІАТЕ, КПІ ім. Ігоря Сікорського

Займається науковими дослідженнями з розроблення та удосконалення методів очищення димових газів від оксидів сірки та азоту в процесах термічного використання твердого палива.

Дисертацію присвятив екологічним проблемам використання твердого палива.

Тема дисертаційної роботи: «Розроблення та удосконалення методу напівсухого сіркоочищення димових газів».

Автор та співавтор 23 наукових праць, 3 патентів України.

Викладав  дисципліни: «Екологічні проблеми та шляхи їх вирішення», «Екологічні аспекти енерговиробництва», «Системи виробництва та розподілу енергоносіїв».

Виконує функції наукового керівника бакалаврів.

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації становить 2 роки, стаж наукової роботи понад 10 років.

«Сторінка викладача»
ORCID ID:  

Scopus Author ID:

Web of Science:

Google Scholar:  

0000-0001-9591-3651

_

_

відкрити

 

 

E-mail:

Телефон:

Розклад занять

викладача: 

aoyasin@gmail.com

+38(063)868-22-57


перейти

Меренгер Петро Петрович

Старший викладач кафедри теплової та альтернативної енергетики,
НН ІАТЕ, КПІ ім. Ігоря Сікорського

Наукові інтереси: системи пилоподачі вугільних енергоблоків.

Працює над кандидатською дисертацію присвяченою проблемам теплової енергетики.

Тема дисертаційної роботи: «Оптимізація режимів роботи аераційних пиложивильників енергоблоків 300 МВт».

Автор та співавтор більше 30 наукових праць, 5 патентів України; 5 методичних вказівок, 4 навчальних посібників.

Виконує всі види педагогічного навантаження.

Читає лекції з дисциплін: «Монтаж та ремонт теплових електростанцій», «Технологічні системи теплових електричних станцій та захист навколишнього середовища», «Теорія та системи автоматичного управління атомних електричних станцій», «Режими роботи та експлуатація теплових електричних станцій», «Підвищення ефективності систем теплофікації та теплопостачання», «Технологія водоочищення в теплових енергетичних установках».

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації становить понад 20 років.

«Сторінка викладача»
ORCID ID:  

Scopus Author ID:

Web of Science:

Google Scholar:  

 

0000-0003-3969-2270

_

GLU-8179-2022

відкрити

 

E-mail:

Телефон:

Розклад занять

викладача: 

p.merenger@kpi.ua

+38(063)4406418

 

перейти

Беднарська Інна Станіславівна

Асистентка кафедри теплової та альтернативної енергетики,
НН ІАТЕ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Займається науковими дослідженнями залишкового ресурсу теплоенергетичного обладнання та інженерною екологією енергетики.

Дисертацію присвятила  розробці комплексного підходу до визначення напружено-деформованого стану паророзподільчої системи АЕС.

Тема дисертаційної роботи: «Ресурсні показники паропроводів АЕС».

Автор та співавтор наукових праць, навчальних посібників.

Проводить практичні та лабораторні заняття з дисциплін: “Інженерна екологія енергетики”, “ТЕС та АЕС – 1”, “ТЕС та АЕС – 2”, “Теплові електричні станції”, “Контроль та регулювання ПТУ АЕС”, “Турбіни ТЕС та АЕС”.

Виконує функції куратора групи.

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації становить понад 4 роки.

«Сторінка викладача»
ORCID ID:  

Scopus Author ID:

Web of Science:

Google Scholar:  

000-0002-5558-44670

_

3535146

відкрити

 

E-mail:

Телефон:

Розклад занять

викладача: 

innabednarska1@gmail.com

+38(098)810-60-01


перейти

Бірюков Дмитро Вікторович

Асистент кафедри теплової та альтернативної енергетики,
НН ІАТЕ, НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

Наукові інтереси: моделювання динамічних систем, енергозбереження

Закінчив Інститут енергозбереження та енергоменеджменту «КПІ ім. Ігоря Сікорського» за напрямом підготовки 6.050601 «Теплоенергетика»

Отримав ступінь магістра в Університеті Південно-Східної Норвегії за спеціальністю “Process Technology”

Отримав ступінь магістра в «КПІ ім. Ігоря Сікорського» за спеціальністю «Енергетичний менеджмент»

Навчався в аспірантурі за спеціальністю 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика

Тема кандидатської дисертації: Моделювання нестаціонарних процесів тепломасообміну в будівлях

Викладає дисципліни: “Математичні методи і моделі”, “Технічна термодинаміка”, “Теоретичні основи теплотехніки”.

Стаж науково-педагогічної роботи в КПІ ім. Ігоря Сікорського – 5 років.

«Сторінка викладача»
ORCID ID:  

Scopus Author ID:

Web of Science:

Google Scholar:  

0000-0003-1926-6821

57562298500

 

відкрити

E-mail:

Телефон:

Розклад занять

викладача: 

biriukov.dmytro@lll.kpi.ua

 


перейти

Яценко Олена Ігорівна

Асистентка кафедри теплової та альтернативної енергетики,
НН ІАТЕ, НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського

Наукові інтереси: енергетичні показники динамічних режимів будівель та інженерних систем, енергоменеджмент та енергоаудит, енергетичне моделювання.

Автор 27 наукових праць: 9 – у наукових фахових виданнях України та іноземних держав (з них 2 входять до наукової бази Scopus), 7 – у навчальних посібниках, інші – у збірниках матеріалів конференцій та інших наукових виданнях.

Закінчила у 2017 році Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», отримавши ступінь магістра за спеціальністю Енергетичний менеджмент.

У 2017-2021 роках навчалася в аспірантурі КПІ ім. Ігоря Сікорського за спеціальністю 144 Теплоенергетика.

Досвід практичної роботи за спеціальністю складає 5 років. У 2017-2021 роках працювала інженером з питань енергоефективності ТОВ “Теплоексперт”. З 2019 року – директором ТОВ “Енерджіт”. Має кваліфікаційні сертифікати, що дозволяють провадити діяльність з проведення аудиту енергетичної ефективності будівель та обстеження інженерних систем будівель.

Приймала участь у навчальному проекті, реалізованому в рамках Пріоритетної програми під назвою «E-ETAP – Навчальний проект з енергетичної ефективності та енергетичного аудиту в Україні», метою якого була підтримка уряду України у покращенні енергоефективності багатоквартирних житлових будинків через активну участь у навчальних заходах спрямованих на підвищення професійної кваліфікації енергоаудиторів у будівництві (Варшава, 2020).

Викладає курси: «Енергозбереження будівель і споруд», «Виробництво, розподіл та споживання теплової енергії», «Прикладні задачі енергозбереження», «Тепломасообмінні процеси і технології». Проводить лабораторні та практичні заняття для бакалаврів та магістрів.

Готується до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 144 Теплоенергетика. Тема дисертації «Енергетичні показники динамічних режимів будівлі та інженерних систем».

Науковий керівник дипломних проєктів бакалаврів та магістрантів.

Стаж науково-педагогічної роботи в КПІ ім. Ігоря Сікорського – 3 роки.

ORCID ID:  

Scopus Author ID:

Web of Science:

Google Scholar:  

0000-0002-8001-5987

57226536764

45265261

відкрити

E-mail:

Телефон:

Розклад занять

викладача: 

yatsenko.olena@lll.kpi.ua

 


перейти