Науково-дослідна практика

ОПП “Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій”
Переддипломна практика магістрантів
Мета та завдання практики магістерської підготовки
Місця проходження практики для студентів
Бланки та приклади
Розподіл студентів для проходження практики

 

Переддипломна практика магістрантів

Науково-дослідна практика є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми «Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій» для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 144 «Теплоенергетика».

Для магістрантів професійної підготовки практика проводиться на початку I начального семестру другого року навчання та триває 8 тижнів.

Для магістрантів наукової підготовки практика проводиться на початку II начального семестру другого року навчання та триває 5 тижнів.

Мета та завдання практики магістерської підготовки

Метою проходження науково-дослідної практики під час магістерської підготовки є надання студентам можливості поглибити професійні знання, розвинути дослідницькі навички, набути практичного досвіду для роботи в галузі, а також підібрати фактичний матеріал для написання магістерської дисертації.

Основні завдання науково-дослідної практики:

 1. Вивчення актуальних проблем у галузі Теплоенергетики та здійснення наукових досліджень пов’язаних з їх вирішенням.
 2. Обробка отриманих даних та проведення їх аналізу для подальшого написання магістерської дисертації.
 3. Написання та публікація наукових статей та звітів, включаючи представлення результатів наукових досліджень на конференціях та семінарах.
 4. Вивчення і вдосконалення методів та технік наукового дослідження в контексті конкретних дослідницьких завдань.
 5. Взаємодія з науковим керівником та іншими науковцями для обговорення та покращення наукових результатів.
 6. Розвиток креативних та критичних думок для стимулювання наукового обговорення та пошуку нових шляхів дослідження.
 7. Підвищення експертності магістрів у галузі Теплоенергетики та їх підготовка до подальшої професійної та наукової діяльності.

В ході проходження науково-дослідної практики магістранти набувають практичний досвід у використанні сучасного наукового обладнання, беруть активну участь у монтажі та експлуатації дослідних установок, проводять експериментальні дослідження, освоюють методи планування експерименту, обробки та аналізу отриманих даних і закріплюють навички самостійної роботи з науковою літературою.

Проведення практики ґрунтується на практичному застосуванні знань, набутих студентами під час вивчення базових курсів та спеціальних дисциплін, таких як «Технічна термодинаміка», «Тепломасообмін», «Енерго- і ресурсозбереження в енергетиці», «Методи термодинамічного аналізу установок і систем», «Проектування теплових та атомних електричних», «Комбіноване виробництво енергії», «Автоматизовані системи управління теплоенергетичними процесами» та інших дисциплін в залежності від конкретних дослідницьких завдань.

Невід’ємною частиною наукових досліджень наших магістрантів є розробка власних комп’ютерних моделей за допомогою сучасних спеціалізованих програм (AutoCAD, Solid Works, AnsysFluent тощо).

Науково-дослідна робота магістранта під час практики повинна включати елементи наукового дослідження, яке виконується шляхом його участі в реальних науково-дослідних роботах, що виконуються на відповідному об’єкті практики (підприємстві). Тема науково-дослідної роботи обирається разом з науковим керівником та може бути як експериментальною, так і теоретичною.

Магістрант веде щоденник практики, який підлягає регулярній перевірці з боку керівника практики.

Місця проходження практики для студентів

Студенти, які навчаються за спеціальністю 144 «Теплоенергетика», мають можливість обирати місця для проходження практики з тих, що запропоновані університетом та на які були укладені попередні договори, в тому числі:

 1. Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго»
 2. НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» Служба енергоменеджменту
 3. ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (в минулому Дарницька ТЕЦ-4).
 4. СП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ», КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕГРО», (Київська ТЕЦ-6).
 5. СП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ», КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕГРО», (Київська ТЕЦ-5).
 6. СП «КИЇВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО».
 7. ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ»,
 8. АТ «Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Енергопроект»
 9. Інститут теплоенергетичних технологій НАН України,
 10. Інститут технічної теплофізики НАН  України.
 11. Інститут загальної енергетики НАН України,
 12. Інститут газу НАН України.

 

Якщо студент бажає обрати інше місце для проходження практики, це можливо за умови, що вибране місце відповідає напряму підготовки за спеціальністю  144 «Теплоенергетика» та може забезпечити виконання робочої програми практики. В такому випадку факультет укладає договір на проходження практики студентом з відповідною організацією не пізніше ніж за 10 днів до початку практики.

Бланки та приклади
Розподіл студентів для проходження практики