Дипломний проєкт бакалавра

Випускна атестація студентів
Дипломний проект бакалавра
Бланки та приклади
Теми дипломних робіт
Дипломні проєкти бакалаврів

 

Випускна атестація студентів

Нижче наведені витяги з Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського (затверджено та уведено в дію наказом від 01.10.2020 р. №7/178, зі змінами, внесеними наказами від 19.04.2021 р. №НУ/71/2021, від 03.05.2022 р. №НОН/130/2022, від 23.03.2023 р. № НОН/100/2023).

Випускна атестація студентів – це встановлення відповідності результатів навчання здобувачів вищої
освіти вимогам освітньої програми.

Випускна атестація здійснюється екзаменаційною комісією (ЕК) екзаменаційними комісіями після завершення теоретичного та практичного навчання за відповідною освітньою програмою та завершується присудженням здобувачу відповідного ступеня вищої освіти та видачею диплома встановленого зразка.

Випускна атестація студентів на кафедрі проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи (дипломного проєкту). Форма проведення випускної атестації студентів визначається освітньо-професійною програмою спеціальності 144 Теплоенергетика.

Кваліфікаційні роботи студентів підлягають перевірці на академічний плагіат. Порядок здійснення заходів з перевірки на академічний плагіат кваліфікаційних робіт визначається Положенням про систему запобігання академічному плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Дипломний проект (ДП) – вид кваліфікаційної роботи здобувача ступеня вищої освіти “бакалавр“, призначений для об’єктивного контролю ступеня сформованості умінь вирішувати типові завдання діяльності, які віднесені до інженерних (проектно-конструкторських, технологічних та експлуатаційних) виробничих функцій.

Теми кваліфікаційних робіт формулюються з урахуванням того, що дипломний проєкт є завершеною інженерною розробкою об’єкта проєктування (системи, пристрою, технологічного процесу, комп’ютерної програми тощо) і передбачає синтез об’єкта проєктування, який відповідає вимогам завдання на дипломний проєкт; із докладною розробкою певної функціональної частини (елемента, вузла, підсистеми, технологічної операції тощо) з урахуванням сучасного рівня розвитку відповідної галузі, досягнень науки і техніки.

Дипломний проєкт бакалавра

Дипломні проекти бакалаврів з спеціальності 144 “Теплоенергетика” передбачають, в основному, проектування (або модернізацію) окремих елементів обладнання (систем, приладів тощо) з метою забезпечення або покращення їх технічних чи експлуатаційних характеристик. Виконаний студентом дипломний проєкт може складати основу певного розділу в майбутній магістерській дисертації (за ОПП) за умови, що тематика (напрямок) розробки зберігається, а автором є той самий студент (бажано також і керівник обох атестаційних робіт).

Дипломний проект складається з обов’язкового графічного матеріалу (креслеників) та пояснювальної записки до нього. Крім того, при захисті може використовуватись додатково демонстраційний матеріал в графічному (на папері, плівках), електронному (відео матеріали, мультимедіа, презентації тощо) або натурному (моделі, макети, зразки виробів тощо) вигляді.

Обсяг пояснювальної записки ДП (ДР) повинен складати 50 – 70 стор. машинописного тексту формату А4 (включаючи рисунки і таблиці), а графічний матеріал для ДП – не менше 3 аркушів формату А1.

Дипломний проєкт (текстова частина і графічний матеріал) оформлюється згідно з існуючими вимогами до системи проектної документації для будівництва (СПДБ) та єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД), які викладені у навчальному посібнику “Бакалаврська кваліфікаційна робота: Вимоги до оформлення”

Пояснювальна записка до ДП (текстова частина ДП) має у стислій та чіткій формі розкривати творчий задум проекту, містити аналіз сучасного стану проблеми, методів вирішення завдань проєкту, обґрунтування їх оптимальності, методики та результати розрахунків, опис проведених експериментів, аналіз їх результатів і висновки з них; містити необхідні ілюстрації, ескізи, графіки, діаграми, таблиці, схеми, рисунки та ін. В ній мають бути відсутні загальновідомі положення, зайві описи, виведення складних формул тощо. Текст складається, як правило, в друкованому вигляді на аркушах формату А4 шрифтом Times New Roman 14 пунктів, міжрядковий інтервал 1,5 Lines.

Структура ДП умовно поділяється на вступну частину, основну частину та додатки.

Вступна частина:

 • титульний аркуш (бланк);
 • завдання на ДП – друкується з двох боків аркуша (бланк);
 • титульний аркуш пояснювальної записки ДП (бланк);
 • реферат (анотація) українською, англійською і російською мовами обсягом 0,5–1 сторінки кожна;
 • зміст;
 • перелік умовних позначень, скорочень, термінів;
 • вступ.

Основна частина:

 • розділи (глави), які розкривають основний зміст проекту відповідно до переліку питань, наданих у завданні;
 • висновки;
 • перелік посилань;
 • додатки (якщо є).

До додатків виносяться:

 • додаткові ілюстрації або таблиці, фотографії, розрахунки тощо;
 • методики і протоколи випробувань;
 • технічне завдання та акт впровадження результатів роботи у виробництво (за наявності);
 • копії патентів;
 • список наукових праць і творчих досягнень;
 • інші матеріали.

В кінці пояснювальної записки як окремі документи, що не включають до загальної нумерації, розташовують:

 • специфікації;
 • відомість дипломного проєкту (бланк).

 

Бланки та приклади
Бакалаврська кваліфікаційна робота: Вимоги до оформлення. Навчальний посібник
Титульний аркуш дипломного проекту бакалавра
Завдання на кваліфікаційну роботу
Титульний аркуш пояснювальної записки дипломного проекту бакалавра
Відомість дипломного проекту

 

Теми дипломних робіт
2021 рік, Навчальна група ТП-71
2021 рік, Навчальна група ТС-71
2022 рік, Навчальна група ТП-81
2022 рік, Навчальні групи ТС-81, ТС-п91

 

Дипломні проєкти бакалаврів

Кваліфікаційні роботи (бакалаврські роботи) здобувачів оприлюднюються в Електронному архіві наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського на сторінці кафедри ТАЕ.