Наукові напрями

Держбюджетні теми

2303-р “Розроблення техніко-технологічних схем та систем керування теплозабезпечення населених пунктів на основі термодинамічних підходів” (Інститут енергозбереження та енергоменеджменту разом з Теплоенергетичним факультетом, керівник В.А. Волощук) 1720 тис. грн. (2021 р. – 950 тис. грн.)

 Розроблено підходи та методи поєднання ексергетичного, економічного та екологічного аналізу систем теплозабезпечення як на стадії проекту так і на стадії їх експлуатації з урахуванням змінних та перехідних режимів роботи. Розроблено підходи та методи створення систем оперативного керування теплозабезпеченням на основі застосування поглибленого ексергетичного аналізу. Проаналізовано показники, параметри, характеристики будинків з низьким споживанням енергії. Запропоновано критерії поєднання ексергетичного, економічного та екологічного оцінювання систем теплозабезпечення з урахуванням змінних та перехідних режимів роботи компонентів системи та різного співвідношення параметрів відліку, відносно яких розраховуються критерії ексергетичного аналізу.

Результати роботи: опубліковано 10 наукових статей, із яких 3 – у закордонних виданнях, які входять до Scopus, WoS; 5 – у фахових виданнях категорії Б, опубліковано матеріали 8 доповідей на наукових конференціях (з яких 4 – міжнародні).

Розробка відповідає світовому рівню. Планується використання результатів досліджень КПІ ім. Ігоря Сікорського, у вищих навчальних закладах України в частині підвищення ефективності управління процесами енерговикористання, ДП «НДІБК» в частині гармонізування української нормативної бази з питань оцінки енергоефективності будівель тощо.

 

2410-п «Наукові засади аналізу методів підвищення рівня енергетичної ефективності будівель до майже нульового споживання енергії» (Інститут енергозбереження та енергоменеджменту, керівник В.І. Дешко) 800 тис. грн. (2021 р. – 360 тис. грн.)

 Отримано інформацію про інженерні системи, джерела теплопостачання, умови комфорту для формування структури пілотних будівель. Фактичні значення використані для уточнення вхідних параметрів математичних моделей для визначення енергетичних показників будівель. Динамічні моделі – для рекомендацій щодо можливості підвищення енергоефективності будівель як складних енергетичних систем із врахуванням експлуатаційно-поведінкових характеристик. Створено динамічні математичні моделі для прогнозування споживання енергії будівель до та після реконструкції. Удосконалено методології проведення енергетичного аналізу, використовуючи динамічні імітаційні 3D-моделі, спрямоване на визначення раціональних режимів переривчастого опалення при урахуванні даних експериментів визначення повітрообміну в житлових та громадських  будинках різних періодів будівництва.  Вдосконалені експлуатаційні параметри наблизили моделювання до реальних умов і дозволили більш точно прогнозувати навантаження опалювальної системи. Розроблено модель для оцінки взаємодії споживачів та виробників теплової енергії в рамках ринкових відносин яка враховує графіки роботи різних джерел та потреб споживачів та узгоджувати їх між собою на основі багатокритеріальних методів вибору раціональних режимів роботи.

 Результати роботи: опубліковано 14 наукових статей, із яких 3 – у закордонних виданнях, які входять до Scopus, WoS; 9 у фахових виданнях категорії Б, опубліковано матеріали 10 доповідей на наукових конференціях (з яких 5 – міжнародні).

Розробка відповідає світовому рівню. Планується використання результатів досліджень КПІ ім. Ігоря Сікорського, у вищих навчальних закладах України в частині підвищення ефективності управління процесами енерговикористання, ДП «НДІБК» в частині гармонізування української нормативної бази з питань оцінки енергоефективності будівель тощо.

 

Госпдоговірні роботи 2021 р.

ПІБ виконавців Назва договору / рахунку Замовник Фінансування,

тис. грн.

Навчання осіб, що мають намір займатися діяльністю з сертифікації енергетичної ефективності

будівель та обстеження інженерних мереж

1 Дешко В.І. Шовкалюк М.М. Шкляр В.І. ОбороновТ.Ю. Виноградов- Салтиков В.О. Договір № е11/02к

від 26 лютого 2021 року, ПІБ Осіб:

Величко Вадим Олександрович

Величко Вадим Олександрович 7000
2 Договір № е08/02к

від 26 лютого 2021року ПІБ Осіб:

Садовський Віталій Августович,

Приватне підприємство «Магія комфорту», 7000
3 Договір № е14/03к

від 05 березня 2019 року ПІБ Осіб:

Москаленко Владислав Вікторович

ТОВ «Енерголаб Інжиніринг» 7000
4 Договір № е06/02к

від 26 лютого 2021 року, ПІБ Осіб:

Слинюк Володимир Володимирович

Приватне підприємство «Магія комфорту» 7000
5 Договір № е18/03к

від 15 березня 2021року, ПІБ Осіб

Єрьоменко Ольга Пилипівна

Приватне підприємство «Теплопроєкт» 7000
6 Договір № е01/02к

від 12 лютого 2021 року, ПІБ Осіб

Гецко Олександра Михайлівна

Гецко Олександра Михайлівна 7000
7 Договір № е16/03к

від 12березня 2021 року, ПІБ Осіб

Ус Максим Юрійович

Ус Максим

Юрійович

7000
8 Договір № е05/02к

від 15лютого2021 року, ПІБ Осіб

Заворотній Сергій Володимирович

Заворотній Сергій Володимирович 7000
9 Договір № е12/03к

від 09 березня 2021 року, ПІБ Осіб

Наливайко Юрій Стефанович

Наливайко Юрій Стефанович 7000
10 Договір № е04/02к

від 12 лютого 2021 року, ПІБ Осіб

Яценко Ілля Олександрович

Яценко Ілля Олександрович 7000
11 Рахунок № е9/02 від 26.02.2021р., ПІБ Осіб:

Слинюк Віталій Володимирович

Приватне підприємство «Магія комфорту» 2000
12 Рахунок № е10/02 від 26.02.2021р., ПІБ Осіб:

Худенко Валентин Олегович

Худенко Валентин Олегович 2000
13 Рахунок № е13/03 від 05.03.2021р., ПІБ Осіб:

Музичук Орест Борисович

Музичук Орест Борисович 2000
14 Рахунок № е15/03 від 10.03.2021р., ПІБ Осіб:

Дерев’янко Лілія Леонідівна

Дерев’янко Лілія Леонідівна 2000
15 Рахунок № е17/03 від 12.03.2021р., ПІБ Осіб:

Ганжа Денис Геннадійович

Ганжа Денис Геннадійович» 2000
Всього 80000
Частка кафедри ТЕ 40000

 

Договір № Д/0201.01/1680/322/2021 від 07.09.2021 р. «Проведення науково-технiчного семiнару за темою «Сучаснi проблеми контролю якостi мастильних матерiалiв».

Вартість послуг за Договором становить 10200,00 грн.

Керівник: Бойченко С.В.

 

Договір № Дндч/0201.01/1680/2/2021 від 07.10.2021 р. «Проведення науково-технiчного семiнару за темою «Інженерне забезпечення технологічних процесів використання та контролю якості газу та паливно-мастильних матеріалів».

Вартість послуг за Договором становить 36000,00 грн.

Керівник: Бойченко С.В.

 

Міжнародні

Проект Програми ЄС HORIZON 2020 No101017858 “Simultaneous transformation of ambient heat and undesired vibrations into electricity via nanotriboelectrification during non-wetting liquid intrusion-extrusion into-from nanopores” (Одночасне перетворення теплоти навколишньогосередовища та небажаних вібрацій в електроенергію за допомоги нанотрибоелектрифікації під час інтрузії/ екструзії рідини, що не змочує, в нанопори/ з нанопор)

Термін дії: 48 міс. (2021-2024 pp). Cума Гранту (для КПІ): 360 тис. євро.

ІТОГО: 2021 -130 тис. евро. 11,4 ставки – 31 тис. евро. на 1 НПП.

Частка кафедри 2021 р. (2340 тис. грн.)

 

Інформація про наукову роботу кафедри

Моделювання та аналіз теплотехнологічних процесів та систем

Склад наукових груп, наукові напрямки їх роботи та реальні пропозиції (науково-технічні розробки):

№ наукової групи Керівник, склад групи (ПІБ) Науковий напрямок Пропозиції (науково-технічні розробки)
ІЕЕ-11
Валерій Дешко
Марина Шовкалюк
Олена Шевченко
Володимир Виноградов-Салтиков
Олександр Єщенко
Тарас Оборонов
Вікторія Дубровська
Віктор Шкляр
Дмитро Карпенко
Наумчук Олена
Інжинірингові дослідження та послуги енергетичного менеджменту Розроблено імітаційну модель локального ринку теплової енергії, в якій власність основного вертикально-інтегрованого теплопостачального підприємства розподілена між відносно самостійними підприємствами з виробництва та транспортування теплової енергії (анбандлінг) з наданням вільного доступу до теплових мереж незалежним виробникам теплової енергії, що дозволяє кількісно визначати економічно доцільний потенціал підвищення ефективності функціонування ринку;
ІЕЕ-12
Ірина Суходуб
Надія Буяк
Інна Білоус
Володимир Волощук
Олена Яценко
Бірюков Дмитро
Гетманчук Ганна
Голубенко Олександр
Системний енергетичний аналіз та моделювання будівель 1. Розроблено модель «джерело теплоти – людина – огороджувальні конструкції будівлі» для оцінювання споживання первинного палива та рівня комфортних умов.

2. Розроблено динамічні моделі будівель як енергетичних систем, що включають в себе внутрішнє та зовнішнє середовище, оболонку будівлі, інженерні системи, традиційні та/або відновлювальні джерела теплозабезпечення  та системи керування, що дозволяють оптимізувати енергетичне споживання.

ІЕЕ-13
Віктор Студенець
Валерій Дешко
Микола Цирін
Термомолекулярна енергетика Принципово нові термомолекулярні демпфери-дисипатори на прикладі автомобільного амортизатора

Інформація про інноваційні розробки наукових груп розміщена на сайті кафедри ОППЦБ: http://opcb.kpi.ua/ та на сторінці Facebook.

 

Інформація про студентський гурток «Програмні комплекси для моделювання енергетичних процесів в будівлях» наукового спрямування Інституту енергозбереження та енергоменеджменту на І семестр 2021/2022 н.р.

№ п/п Заходи
1. Організаційні заходи щодо роботи гуртка наукового спрямування. Ознайомлення та обговорення тем наукових робіт студентів кафедри, вибір напрямків дослідження.
2. Моделювання енергетичних процесів будівель на прикладі навчального корпусу при його термомодернізації різних рівнів комплексно з впровадженням ВДЕ

 

3. Моделювання природного обтікання та процесів повітрообміну будівель за допомогою програми ANSYS/FLUENT
4. Експериментальне дослідження якості повітря та повітрообміну в закладах освіти та житлових будівлях
5. Енергетичне динамічне моделювання громадської будівлі з врахуванням життєвого циклу будівлі та врахуванням інтегральної вартості системи джерело теплоти-огородження будівлі в умовах теплового комфорту
6. Підготовка та подача доповідей на Міжнародні конференції

https://nubip.edu.ua/node/1377

https://www.science-community.org/uk/node/224767

http://energy.knutd.edu.ua

7. Підготовка, подача та супровід статті у фахове видання України, що входить в категорію «Б»

Керівник гуртка «Програмні комплекси для моделювання енергетичних процесів в будівлях» – Інна БІЛОУС