Перелік тем, що пропонуються вступникам у 2023 р.

Перелік тем дослідження, що пропонуються вступникам на 3ій рівень навчання кафедри теплової та альтернативної енергетики КПІ ім. Ігоря Сікорського
Науковий керівник Науковий ступінь, вчене звання Орієнтовна тема дослідження Орієнтовний зміст завдання, вимоги до здобувача, тощо
Бовсуновський Анатолій Петрович д.т.н., професор Вплив температури і термонапруженого стану турбіни на тріщиностійкість її конструктивних елементів Створення моделі і дослідження кінетики росту тріщин втоми у валу турбіни в результаті перехідних вібраційних процесів (поперечні і крутильні коливання). Визначення граничного стану роторної сталі в реальних умовах експлуатації.
Варламов Геннадій Борисович д.т.н., професор 1. Підвищення енерго-екологічних показників експлуатації ТЕЦ застосуванням водневих технологій 2. Розроблення локальних систем енергозабезпечення користувачів з використанням відновлювальних джерел енергії і водневих технологій С1. Застосування сучасних водневих технологій у централізованих системах енергозабезпечення потребує вивчення нових світових наукових досягнень, розробки нових вітчизняних заходів, методів, способів та технологій їх впровадження на теплоенергетичних об’єктах великих міст з метою покращення енерго-екологічних показників енергогенерування. 2. Актуалізованою є ціль розробки та створення локальних енергонезалежних систем живлення споживачів тепловою і єдектричною енергією за рахунок використання сучасного енергоефективного обладнання, водневих технологій та відновлювальних джерел енергії, які здатні у повному обсязі забезпечити протягом року незалежне енергогенеруватня потреб побутового і комунального спрямуванн
Дешко Валерій Іванович д.т.н., професор 1.Підвищення енергоефективності будівель при використанні інтегрованих соціоекологоенергоекономічних моделей енергетичних систем.
2. Використання паливних сумішей газів з воднем в ененргетичних установках
1. В комплексі вирішення питань підвищення енергоефективнсті та забезпечення умов комфортності для будівель певного призначення при наближенні їх характеристик до майже нульового рівня споживання енергії за рахунок покращення теплозахисних характеристик, інженерних систем, режимів екесплуатації будівель, використання поновлюваних джерел. Визначення економічної доцільності переходу на більш високі стандарти. Розробка, налаштування та використання для цих цілей динамічних енергетичних та ексергетичних моделей аналізу поцесів в енергетичних системах, життєвого циклу, ексерго та енергоекономічного аналізу.
2. Дослідження режимів горіння та процесів теплообміну в топковому прострорі котлів, методів підвищення екологічності і декарбонізації процесів згоряння. Бажані навички і досвід експериментальних досліджень, освоєння моделювання в Ansys CFX, 3ds max
Білоус Інна Юріївна к.т.н., доц. Оцінювання енергетичної ефективності будівель при використанні комбінованих ВДЕ та енергоефективних режимів роботи інженерних мереж. Створення динамічних 3D-моделей енергетичного стану дудівель. Розробка критерів енергетичної ефективності будівель, які дозволяють реалізувати концепцію будівлі з майже нульовим споживанням енергії. Дослідження комбінованого використання ВДЕ для енергозабезпечення будівель з врахуванням експлуатаційно-поведінкових особливостей мешканців/відвідувачів для nZEB. Прогнозування енергетичних характеристик будівель, які дозволяють врахувати передісторію зміни впливових параметрів та їх тривалість впливу.
Виноградов- Салтиков Володимир Олександрович к.т.н., доц. Визначення теплового стану огороджень громадських будівель за допомогою теплометричних, тепловізійних та методів математичного моделювання. Дослідження теплометричними та тепловізійними засобами стану огороджень різних за роками побудови навчальних корпусів КПІ під час опалювального та літного періодів.
Визначення інерційності будівель та впливу окремих огороджень на опалювальні
режими аудиторій.
Розгляд системи вентиляції під час занять та після  для створення теплових комфортних умов навчання.
Моделювання теплових режимів та роботи опалювальних систем  в значних за розміром із світлопрозорими конструкціями аудиторіях.
Дослідження додаткового автономного опалення у вигляді теплоелектричних
панелей та віконного скла з нагрівом за рахунок використання альтернативних
джерел.
(моделювання теплотехнічного стану будівлі в програмному середовищі
RETScreen та DesignBuilder, використання SolidWorks, графічна програма THERM).
Пешко Віталій Анатолійович к.т.н., доц. Раціоналізація графіків пуску парових турбін з метою підвищення ресурсних показників Дослідити допустимий термін експлуатації парових турбін ТЕС при пусках за різними реально-існуючими графіками навантаження. Виявити фактори, що призводять до прискореного зношення обладнання. Розробити графік пуску, що дозволить обмежити вплив цих факторів. Треба буде аналізувати технічну літературу (інструкції з експлуатації, пускові, графіки навантаження, керівні технічні матеріали) виконувати дослідження теплового, напруженого стану обладнання, накопичення циклічного пошкодження. Тому непогано мати навички роботи з інструментами твердотільного дослідження методом кінцевих елементів (SolidWorks Simulation, Ansys CFX, etc), або бути готовим їх опановувати.
Риндюк Дмитро Вікторович к.т.н., доц. 1. Інформаційні технології діагностики та прогнозування експлуатаційних характеристик енергетичного обладнання.
2. Оптимізація технологічних процесів енергогенеруючого обладнання з введенням ресурсоощадних режимів експлуатації.
3. Моделювання процесу конденсації пари в паропроводах ТЕС/АЕС.
4. Розгляну пропозиції здобувача по тематикам пов’язаним з моделюванням та оптимізацією технологічних процесів.
Створення методики аналізу впливу конструктивних, технологічних та режимних параметрів відповідного енергетичного обладнання на його експуатаційні показники з метою отримання рекомендацій по їх поліпшенню.
Постановка та вирішення задачі оптимізації основних параметрів, що впливають на підвищення ресурсоощадних показників енергетичного обладнання.
Необхідно буде опанувати основні поняття теорії систем, методи будови та аналізу технічних систем, загальні принципи створення фізичних і математичних моделей, статичних і динамічних задач пов’язаних з теплоенергетикою, методів вирішення задач оптимізації, методів створення теоретичних математичних моделей, методів чисельного розв’язання задач.
Рекомендується мати навички роботи в MathCAD, SolidWorks Simulation, Ansys CFX, FlowVision) або бажання їх отримати.
Сірий Олександр Анатолійович к.т.н., доц. Розробка універсальної технології спалювання палива на основі струменево-нішевих пальників Адаптація пальників, які працюють на природному газі до спалювання менш калорійних газів (біогаз, генераторний газ) шляхом оптимізації конструкції струмінево-нішевого стабілізатору полум’я. Програма досліджень: екпериментальні вимірювання параметрів робочого процесу пальників в лабораторії; математичне моделювання робочого процесу пальника та паливоспалюючої установки вцілому; розробка рекомендацій щодо промислового впровадження результатів наукових досліджень.
Соломаха Андрій Сергійович к.т.н., доц. 1. Експериментальне дослідження ефективності термоелектричного теплового насосу вода-вода. 2. Контактний тепломасообмін в полі дії відцентрових сил 1. Необхідно буде експериментально визначити СОР та інші показники роботи термоелектричного теплового насосу в залежності від режимних параметрів. На основі отриманих даних оптимізувати конструкцію теплового насосу. 2. Дослідження процесу випаровування та конденсації води в потік повітря на сітчстій насадці у відцентровому тепломасообмінному пристрої.