Дисертації магістрів

ОП “Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій”
Випускна атестація магістрів
Структура магістерської дисертації
Бланки та приклади
Теми магістерських дисертацій
Архів магістерських дисертацій

 

Випускна атестація магістрів

Нижче наведені витяги з Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського (затверджено та уведено в дію наказом від 01.10.2020 р. №7/178, зі змінами, внесеними наказами від 19.04.2021 р. №НУ/71/2021, від 03.05.2022 р. №НОН/130/2022, від 23.03.2023 р. № НОН/100/2023).

Випускна атестація студентів – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти.

Випускна атестація здійснюється екзаменаційною комісією (ЕК) після завершення теоретичного та практичного навчання за бакалаврським рівнем вищої освіти (РВО). Випускна атестація студентів вищого навчального закладу завершується видачею диплома встановленого зразка.

Атестація здобувачів вищої освіти за освітньою-науковою та освітньою-професійною програмами спеціальності 144 Теплоенергетика проводиться у формі захисту кваліфікаційної магістерської роботи та
завершується видачею документа встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра з присвоєнням кваліфікації: магістр з теплоенергетики.

Магістерська дисертація перевіряється на відсутність академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації та після захисту розміщується в репозитарії НТБ Університету для вільного доступу. Атестація здійснюється відкрито та публічно. Порядок здійснення заходів з перевірки на академічний плагіат кваліфікаційних робіт визначається Положення про систему запобігання академічному плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Підготовлення атестаційних робіт є завершальною стадією навчання студентів в університеті, головною метою якої є оволодіння методологією творчого вирішення (розв’язання) сучасних проблем (завдань) наукового або(та) прикладного характеру на основі отриманих знань та професійних умінь відповідно до вимог стандартів вищої освіти.

Структура магістерської дисертації

Магістерська дисертація за освітньо-професійною програмою підготовки (МДп) – це вид кваліфікаційної роботи здобувача ступеня вищої освіти «магістр», призначений для об’єктивного контролю ступеня сформованості компетентностей інноваційного характеру, пов’язаних із застосуванням та продукуванням нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у галузі електричної інженерії, спеціальності 144 «Теплоенергетика».

Магістерська дисертація за освітньо-науковою програмою підготовки (МДн) – це вид кваліфікаційної роботи здобувача ступеня вищої освіти «магістр», призначений для об’єктивного контролю ступеня сформованості компетентностей дослідницького характеру, пов’язаних із застосуванням та продукуванням нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у галузі електричної інженерії, спеціальності 144 «Теплоенергетика».

Магістерська дисертація (текстова частина і графічний матеріал) оформлюється згідно з існуючими вимогами до системи проектної документації для будівництва (СПДБ) та єдиної системи конструкторської
документації (ЄСКД), які викладені у навчальному посібниках “Виконання магістерської дисертації за освітньо-професійною програмою” та “Виконання магістерської дисертації за освітньо-науковою програмою”.

Текстову частину магістерської дисертації (пояснювальну записку) подають у вигляді спеціально підготовленого рукопису у друкованому вигляді на аркушах формату А4 у твердому переплетенні обсягом до 100 стор., а графічний матеріал – 9 – 11 аркушів формату А1.

Пояснювальна записка (ПЗ) повинна в короткій і чіткій формі розкривати творчий задум магістерської дисертації ; містити улаштування і принцип дії розроблених виробів або опис роботи тепло- технологічних схем установок, прийняті в роботі методики розрахунків та самі розрахунки. ПЗ повинна супроводжуватися необхідними рисунками, таблицями, графіками, схемами, діаграмами.

Структура МД умовно поділяється на вступну частину, основну частину та додатки.

Вступна частина:

 • титульний аркуш дисертації (бланк);
 • завдання – друкується з двох боків аркуша (бланк);
 • титульний аркуш пояснювальної записки (бланк);
 • реферат (анотація) українською, англійською і російською мовами обсягом 0,5–1 сторінки кожна;
 • зміст;
 • перелік умовних позначень, скорочень, термінів;
 • вступ.

Основна частина:

 • розділи (глави), які розкривають основний зміст проекту відповідно до переліку питань, наданих у завданні;
 • висновки;
 • перелік посилань;
 • додатки (якщо є).

До додатків виносяться:

 • додаткові ілюстрації або таблиці, фотографії, розрахунки тощо;
 • методики і протоколи випробувань;
 • технічне завдання та акт впровадження результатів роботи у виробництво (за наявності);
 • копії патентів;
 • список наукових праць і творчих досягнень;
 • інші матеріали.

В кінці пояснювальної записки як окремі документи, що не включають до загальної нумерації, розташовують:

 • специфікації;
 • відомість магістерської (бланк).
Силабус
Виконання магістерської дисертації за освітньо-професійною програмою

 

Бланки та приклади
Виконання магістерської дисертації за освітньо-професійною програмою
Виконання магістерської дисертації за освітньо-науковою програмою
Титульний аркуш магістерської дисертації
Завдання на кваліфікаційну роботу
Відгук наукового керівника
Рецензія на магістерську дисертацію

 

Теми магістерських дисертацій
2021 рік, навчальні групи ТС-01мп та ТС-з01мп
2021 рік, навчальна група ТП-91мн
2022 рік, навчальна група ТП-01мн
2023 рік, навчальні групи ТУ-11мп, ТУ-з11мп
2024 рік, навчальна група ТУ-21мн

 

Архів магістерських дисертацій

Кваліфікаційні роботи (магістерські дисертації) здобувачів оприлюднюються в Електронному архіві наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського на сторінці кафедри ТАЕ.