Магістратура

Мета та завдання науково-дослідної практики магістерської підготовки
Місця практик студентів

 

Мета та завдання науково-дослідної практики магістерської підготовки

Науково-дослідна практика має на меті систематизацію, розширення і закріплення професійних знань, формування у студентів початкових навиків проведення самостійної наукової роботи, досліджень та експериментів.

Практика магістрантів професійної підготовки проводиться на другому році навчання на початку першого навчального семестру – тривалість практики 8 тижнів.

Науково-дослідна практика магістрантів наукової підготовки проводиться на другому році навчання на початку другого навчального семестру – тривалість практики 5 тижнів.

Науково-дослідна практика спрямована на оволодіння магістрантами сучасних методів, форм організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Магістрант веде щоденник практики, який систематично перевіряється керівниками практики.

При виконанні науково-дослідної роботи, магістранти набувають досвід роботи з сучасним науковим устаткуванням, беруть участь у монтажу та експлуатації дослідних установок, проведенні дослідів на них, засвоюють також методи планування експерименту, обробки та аналізу отриманих даних за допомогою ЕОМ, закріплюють навички самостійно працювати з науковою літературою.

Проведення практики базується на широкому використанні знань, одержаних магістрантом при вивченні курсів фізики, вищої математики, математичної фізики, опору матеріалів, термодинаміки, тепломасообміну, гідродинаміки. Науково-дослідна практика базується на матеріалі таких дисциплін, як «Теплові та атомні електростанції», «Турбіни ТЕС та АЕС», «Експлуатація енергетичного обладнання», «Екологія електростанцій», «Горіння палива та обладнання для його спалювання», «Газотурбінні та парогазові установки»  та інших спеціальних дисциплін.

Тематика науково-дослідної роботи магістранта під час практики повинна вміщувати елементи наукового дослідження, що виконується шляхом його участі в реальних науково-дослідних роботах, які виконуються в науково-дослідних підрозділах підприємства. Підготовка тем роботи здійснюється викладачем – керівником магістерської дисертації. Тема може бути експериментального або теоретичного характеру.

Магістрант повинен ознайомитися з темою дослідної роботи підприємства, у виконанні якої передбачається його участь. Засвоїти стандарти й правила оформлення звітної документації по дослідним роботам.

Місця практик студентів

Місця практики студентів, що проходять навчання за спеціальністю 144 «Теплоенергетика», які пропонує університет та має попередньо складені Договори:

  1. КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕГРО», СП «КИЇВСЬКІ ТЕЦ», (Київські ТЕЦ-5, ТЕЦ-6), СП «Київські теплові мережі».
  2. АТ «Київський науково-дослідний та проєктно-конструкторський інститут «Енергопроект».
  3. ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (в минулому Київська ТЕЦ-4).
  4. ТОВ «ЮТЕМ-ІНЖИНІРИНГ».
  5. Інститут відновлюваних джерел енергії НАН України.
  6. Інститут теплоенергетичних технологій НАН України.
  7. Інститут загальної енергетики НАН України.
  8. Інститут газу НАН України.
  9. Інститут технічної теплофізики НАН України.

Якщо студент бажає пройти практику в іншому місці, це можливо, якщо місце практики відповідає напряму підготовки за спеціальністю та може забезпечити виконання робочої програми практики. В цьому випадку факультет складає Договори з такими організаціями на проходження практики студентами, такі договори мають бути складені не пізніше ніж за 10 днів до початку практики.