Дисертації магістрів “ТтаТУЕ”

Випускна атестація студентів
Магістерська дисертація
Бланки та приклади
Теми за 2021 рік
Теми за 2022 рік

 

Випускна атестація студентів

Нижче наведені витяги з Положення про випускну атестацію студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського (Ухвалено Вченою радою КПІ ім. Ігоря Сікорського , протокол № 2 від 12.08.2018 р.).

Випускна атестація студентів – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти.

Випускна атестація здійснюється екзаменаційною комісією (ЕК) після завершення теоретичного та практичного навчання за бакалаврським рівнем вищої освіти (РВО). Випускна атестація студентів вищого навчального закладу завершується видачею диплома встановленого зразка.

Атестація здобувачів вищої освіти за освітньою-науковою та освітньою-професійною програмами спеціальності 144 Теплоенергетика проводиться у формі захисту кваліфікаційної магістерської роботи та
завершується видачею документа встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра з присвоєнням кваліфікації: магістр з теплоенергетики.

Магістерська дисертація перевіряється на відсутність академічного плагіату, фабрикації та фальсифікації та після захисту розміщується в репозитарії НТБ Університету для вільного доступу. Атестація здійснюється відкрито та публічно. Порядок здійснення заходів з перевірки на академічний плагіат кваліфікаційних робіт визначається Положенням про систему запобігання плагіату в академічних текстах працівників та здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Підготовлення атестаційних робіт є завершальною стадією навчання студентів в університеті, головною метою якої є оволодіння методологією творчого вирішення (розв’язання) сучасних проблем (завдань) наукового або(та) прикладного характеру на основі отриманих знань та професійних умінь відповідно до вимог стандартів вищої освіти.

Магістерська дисертація

Магістерська дисертація за освітньо-професійною програмою підготовки (МДп) – це вид кваліфікаційної роботи здобувача ступеня вищої освіти «магістр», призначений для об’єктивного контролю ступеня сформованості компетентностей інноваційного характеру, пов’язаних із застосуванням та продукуванням нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у галузі електричної інженерії, спеціальності 144 «Теплоенергетика».

Магістерська дисертація за освітньо-науковою програмою підготовки (МДн) – це вид кваліфікаційної роботи здобувача ступеня вищої освіти «магістр», призначений для об’єктивного контролю ступеня сформованості компетентностей дослідницького характеру, пов’язаних із застосуванням та продукуванням нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у галузі електричної інженерії, спеціальності 144 «Теплоенергетика».

Магістерська дисертація (текстова частина і графічний матеріал) оформлюється згідно з існуючими вимогами до системи проектної документації для будівництва (СПДБ) та єдиної системи конструкторської
документації (ЄСКД), які викладені у навчальному посібниках “Виконання магістерської дисертації за освітньо-професійною програмою” та “Виконання магістерської дисертації за освітньо-науковою програмою”.

Текстову частину магістерської дисертації (пояснювальну записку) подають у вигляді спеціально підготовленого рукопису у друкованому вигляді на аркушах формату А4 у твердому переплетенні обсягом до 100 стор., а графічний матеріал – 9 – 11 аркушів формату А1.

Пояснювальна записка (ПЗ) повинна в короткій і чіткій формі розкривати творчий задум магістерської дисертації ; містити улаштування і принцип дії розроблених виробів або опис роботи тепло- технологічних схем установок, прийняті в роботі методики розрахунків та самі розрахунки. ПЗ повинна супроводжуватися необхідними рисунками, таблицями, графіками, схемами, діаграмами.

Структура МД умовно поділяється на вступну частину, основну частину та додатки.

Вступна частина:

 • титульний аркуш дисертації (бланк);
 • завдання – друкується з двох боків аркуша (бланк);
 • титульний аркуш пояснювальної записки (бланк);
 • реферат (анотація) українською, англійською і російською мовами обсягом 0,5–1 сторінки кожна;
 • зміст;
 • перелік умовних позначень, скорочень, термінів;
 • вступ.

Основна частина:

 • розділи (глави), які розкривають основний зміст проекту відповідно до переліку питань, наданих у завданні;
 • висновки;
 • перелік посилань;
 • додатки (якщо є).

До додатків виносяться:

 • додаткові ілюстрації або таблиці, фотографії, розрахунки тощо;
 • методики і протоколи випробувань;
 • технічне завдання та акт впровадження результатів роботи у виробництво (за наявності);
 • копії патентів;
 • список наукових праць і творчих досягнень;
 • інші матеріали.

В кінці пояснювальної записки як окремі документи, що не включають до загальної нумерації, розташовують:

 • специфікації;
 • відомість магістерської (бланк).
Бланки та приклади
Виконання магістерської дисертації за освітньо-професійною програмою
Виконання магістерської дисертації за освітньо-науковою програмою
Титульний аркуш магістерської дисертації
Завдання на кваліфікаційну роботу
Відгук наукового керівника
Рецензія на магістерську дисертацію
Теми магістерських дисертацій за 2021 рік
Навчальні групи ТС-01мп та ТС-з01мп
Навчальна група ТП-91мн
Теми магістерських дисертацій за 2022 рік
Навчальна група ТП-01мн